[નટરાજ સ્તોત્રં] ᐈ Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics In Gujarati Pdf

Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics In Gujarati ચરણશૃંગરહિત શ્રી નટરાજ સ્તોત્રં સદંચિત-મુદંચિત નિકુંચિત પદં ઝલઝલં-ચલિત મંજુ કટકં ।પતંજલિ દૃગંજન-મનંજન-મચંચલપદં જનન ભંજન કરમ્ ।કદંબરુચિમંબરવસં પરમમંબુદ કદંબ કવિડંબક ગલમ્ચિદંબુધિ મણિં બુધ હૃદંબુજ રવિં પર ચિદંબર નટં હૃદિ ભજ ॥ 1 ॥ હરં ત્રિપુર ભંજન-મનંતકૃતકંકણ-મખંડદય-મંતરહિતંવિરિંચિસુરસંહતિપુરંધર વિચિંતિતપદં તરુણચંદ્રમકુટમ્ ।પરં પદ વિખંડિતયમં ભસિત મંડિતતનું મદનવંચન પરંચિરંતનમમું પ્રણવસંચિતનિધિં પર ચિદંબર નટં … Read more