[નટરાજ સ્તોત્રં] ᐈ Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics In Gujarati Pdf

Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics In Gujarati

ચરણશૃંગરહિત શ્રી નટરાજ સ્તોત્રં

સદંચિત-મુદંચિત નિકુંચિત પદં ઝલઝલં-ચલિત મંજુ કટકં ।
પતંજલિ દૃગંજન-મનંજન-મચંચલપદં જનન ભંજન કરમ્ ।
કદંબરુચિમંબરવસં પરમમંબુદ કદંબ કવિડંબક ગલમ્
ચિદંબુધિ મણિં બુધ હૃદંબુજ રવિં પર ચિદંબર નટં હૃદિ ભજ ॥ 1 ॥

હરં ત્રિપુર ભંજન-મનંતકૃતકંકણ-મખંડદય-મંતરહિતં
વિરિંચિસુરસંહતિપુરંધર વિચિંતિતપદં તરુણચંદ્રમકુટમ્ ।
પરં પદ વિખંડિતયમં ભસિત મંડિતતનું મદનવંચન પરં
ચિરંતનમમું પ્રણવસંચિતનિધિં પર ચિદંબર નટં હૃદિ ભજ ॥ 2 ॥

અવંતમખિલં જગદભંગ ગુણતુંગમમતં ધૃતવિધું સુરસરિત્-
તરંગ નિકુરુંબ ધૃતિ લંપટ જટં શમનદંભસુહરં ભવહરમ્ ।
શિવં દશદિગંતર વિજૃંભિતકરં કરલસન્મૃગશિશું પશુપતિં
હરં શશિધનંજયપતંગનયનં પર ચિદંબર નટં હૃદિ ભજ ॥ 3 ॥

અનંતનવરત્નવિલસત્કટકકિંકિણિઝલં ઝલઝલં ઝલરવં
મુકુંદવિધિ હસ્તગતમદ્દલ લયધ્વનિધિમિદ્ધિમિત નર્તન પદમ્ ।
શકુંતરથ બર્હિરથ નંદિમુખ ભૃંગિરિટિસંઘનિકટં ભયહરમ્
સનંદ સનક પ્રમુખ વંદિત પદં પર ચિદંબર નટં હૃદિ ભજ ॥ 4 ॥

અનંતમહસં ત્રિદશવંદ્ય ચરણં મુનિ હૃદંતર વસંતમમલમ્
કબંધ વિયદિંદ્વવનિ ગંધવહ વહ્નિમખ બંધુરવિમંજુ વપુષમ્ ।
અનંતવિભવં ત્રિજગદંતર મણિં ત્રિનયનં ત્રિપુર ખંડન પરમ્
સનંદ મુનિ વંદિત પદં સકરુણં પર ચિદંબર નટં હૃદિ ભજ ॥ 5 ॥

અચિંત્યમલિવૃંદ રુચિ બંધુરગલં કુરિત કુંદ નિકુરુંબ ધવલમ્
મુકુંદ સુર વૃંદ બલ હંતૃ કૃત વંદન લસંતમહિકુંડલ ધરમ્ ।
અકંપમનુકંપિત રતિં સુજન મંગલનિધિં ગજહરં પશુપતિમ્
ધનંજય નુતં પ્રણત રંજનપરં પર ચિદંબર નટં હૃદિ ભજ ॥ 6 ॥

પરં સુરવરં પુરહરં પશુપતિં જનિત દંતિમુખ ષણ્મુખમમું
મૃડં કનક પિંગલ જટં સનક પંકજ રવિં સુમનસં હિમરુચિમ્ ।
અસંઘમનસં જલધિ જન્મગરલં કવલયંત મતુલં ગુણનિધિમ્
સનંદ વરદં શમિતમિંદુ વદનં પર ચિદંબર નટં હૃદિ ભજ ॥ 7 ॥

અજં ક્ષિતિરથં ભુજંગપુંગવગુણં કનક શૃંગિ ધનુષં કરલસત્
કુરંગ પૃથુ ટંક પરશું રુચિર કુંકુમ રુચિં ડમરુકં ચ દધતં ।
મુકુંદ વિશિખં નમદવંધ્ય ફલદં નિગમ વૃંદ તુરગં નિરુપમં
સ ચંડિકમમું ઝટિતિ સંહૃતપુરં પર ચિદંબર નટં હૃદિ ભજ ॥ 8 ॥

અનંગપરિપંથિનમજં ક્ષિતિ ધુરંધરમલં કરુણયંતમખિલં
જ્વલંતમનલં દધતમંતકરિપું સતતમિંદ્ર સુરવંદિતપદમ્ ।
ઉદંચદરવિંદકુલ બંધુશત બિંબરુચિ સંહતિ સુગંધિ વપુષં
પતંજલિ નુતં પ્રણવ પંજર શુકં પર ચિદંબર નટં હૃદિ ભજ ॥ 9 ॥

ઇતિ સ્તવમમું ભુજગપુંગવ કૃતં પ્રતિદિનં પઠતિ યઃ કૃતમુખઃ
સદઃ પ્રભુપદ દ્વિતયદર્શનપદં સુલલિતં ચરણ શૃંગ રહિતમ્ ।
સરઃ પ્રભવ સંભવ હરિત્પતિ હરિપ્રમુખ દિવ્યનુત શંકરપદં
સ ગચ્છતિ પરં ન તુ જનુર્જલનિધિં પરમદુઃખજનકં દુરિતદમ્ ॥ 10 ॥

ઇતિ શ્રી પતંજલિમુનિ પ્રણીતં ચરણશૃંગરહિત નટરાજ સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ॥

********

Leave a Comment