[நடராஜ ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics In Tamil Pdf

Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics In Tamil சரணஶ்ருங்க3ரஹித ஶ்ரீ நடராஜ ஸ்தோத்ரம் ஸத3ஞ்சித-முத3ஞ்சித நிகுஞ்சித பத3ம் ஜ2லஜ2லம்-சலித மஞ்ஜு கடகம் ।பதஞ்ஜலி த்3ருக3ஞ்ஜந-மநஞ்ஜந-மசஞ்சலபத3ம் ஜநந ப4ஞ்ஜந கரம் ।கத3ம்ப3ருசிமம்ப3ரவஸம் பரமமம்பு3த3 கத3ம்ப3 கவிட3ம்ப3க க3லம்சித3ம்பு3தி4 மணிம் பு3த4 ஹ்ருத3ம்பு3ஜ ரவிம் பர சித3ம்ப3ர நடம் ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 1 ॥ ஹரம் த்ரிபுர ப4ஞ்ஜந-மநந்தக்ருதகங்கண-மக2ண்ட3த3ய-மந்தரஹிதம்விரிஞ்சிஸுரஸம்ஹதிபுரந்த4ர விசிந்திதபத3ம் தருணசந்த்3ரமகுடம் ।பரம் பத3 விக2ண்டி3தயமம் ப4ஸித மண்டி3ததநும் மத3நவஞ்சந பரம்சிரந்தநமமும் ப்ரணவஸஞ்சிதநிதி4ம் பர சித3ம்ப3ர நடம் ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 2 ॥ அவந்தமகி2லம் ஜக3த3ப4ங்க3 கு3ணதுங்க3மமதம் த்4ருதவிது4ம் ஸுரஸரித்-தரங்க3 நிகுரும்ப3 த்4ருதி … Read more