[நடராஜ ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics In Tamil Pdf

Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics In Tamil

சரணஶ்ருங்க3ரஹித ஶ்ரீ நடராஜ ஸ்தோத்ரம்

ஸத3ஞ்சித-முத3ஞ்சித நிகுஞ்சித பத3ம் ஜ2லஜ2லம்-சலித மஞ்ஜு கடகம் ।
பதஞ்ஜலி த்3ருக3ஞ்ஜந-மநஞ்ஜந-மசஞ்சலபத3ம் ஜநந ப4ஞ்ஜந கரம் ।
கத3ம்ப3ருசிமம்ப3ரவஸம் பரமமம்பு33 கத3ம்ப3 கவிட3ம்ப3க க3லம்
சித3ம்பு3தி4 மணிம் பு34 ஹ்ருத3ம்பு3ஜ ரவிம் பர சித3ம்ப3ர நடம் ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 1 ॥

ஹரம் த்ரிபுர ப4ஞ்ஜந-மநந்தக்ருதகங்கண-மக2ண்ட33ய-மந்தரஹிதம்
விரிஞ்சிஸுரஸம்ஹதிபுரந்த4ர விசிந்திதபத3ம் தருணசந்த்3ரமகுடம் ।
பரம் பத3 விக2ண்டி3தயமம் ப4ஸித மண்டி3ததநும் மத3நவஞ்சந பரம்
சிரந்தநமமும் ப்ரணவஸஞ்சிதநிதி4ம் பர சித3ம்ப3ர நடம் ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 2 ॥

அவந்தமகி2லம் ஜக334ங்க3 கு3ணதுங்க3மமதம் த்4ருதவிது4ம் ஸுரஸரித்-
தரங்க3 நிகுரும்ப3 த்4ருதி லம்பட ஜடம் ஶமநத3ம்ப4ஸுஹரம் ப4வஹரம் ।
ஶிவம் த3ஶதி33ந்தர விஜ்ரும்பி4தகரம் கரலஸந்ம்ருக3ஶிஶும் பஶுபதிம்
ஹரம் ஶஶித4நஞ்ஜயபதங்க3நயநம் பர சித3ம்ப3ர நடம் ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 3 ॥

அநந்தநவரத்நவிலஸத்கடககிங்கிணிஜ2லம் ஜ2லஜ2லம் ஜ2லரவம்
முகுந்த3விதி4 ஹஸ்தக3தமத்33ல லயத்4வநிதி4மித்3தி4மித நர்தந பத3ம் ।
ஶகுந்தரத2 ப3ர்ஹிரத2 நந்தி3முக2 ப்4ருங்கி3ரிடிஸங்க4நிகடம் ப4யஹரம்
ஸநந்த3 ஸநக ப்ரமுக2 வந்தி3த பத3ம் பர சித3ம்ப3ர நடம் ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 4 ॥

அநந்தமஹஸம் த்ரித3ஶவந்த்3ய சரணம் முநி ஹ்ருத3ந்தர வஸந்தமமலம்
கப3ந்த4 வியதி3ந்த்3வவநி க3ந்த4வஹ வஹ்நிமக2 ப3ந்து4ரவிமஞ்ஜு வபுஷம் ।
அநந்தவிப4வம் த்ரிஜக33ந்தர மணிம் த்ரிநயநம் த்ரிபுர க2ண்ட3ந பரம்
ஸநந்த3 முநி வந்தி3த பத3ம் ஸகருணம் பர சித3ம்ப3ர நடம் ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 5 ॥

அசிந்த்யமலிவ்ருந்த3 ருசி ப3ந்து4ரக3லம் குரித குந்த3 நிகுரும்ப3 த4வலம்
முகுந்த3 ஸுர வ்ருந்த3 ப3ல ஹந்த்ரு க்ருத வந்த3ந லஸந்தமஹிகுண்ட3ல த4ரம் ।
அகம்பமநுகம்பித ரதிம் ஸுஜந மங்க3லநிதி4ம் கஜ3ஹரம் பஶுபதிம்
4நஞ்ஜய நுதம் ப்ரணத ரஞ்ஜநபரம் பர சித3ம்ப3ர நடம் ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 6 ॥

பரம் ஸுரவரம் புரஹரம் பஶுபதிம் ஜநித த3ந்திமுக2 ஷண்முக2மமும்
ம்ருட3ம் கநக பிங்க3ல ஜடம் ஸநக பங்கஜ ரவிம் ஸுமநஸம் ஹிமருசிம் ।
அஸங்க4மநஸம் ஜலதி4 ஜந்மக3ரலம் கவலயந்த மதுலம் கு3ணநிதி4ம்
ஸநந்த3 வரத3ம் ஶமிதமிந்து3 வத3நம் பர சித3ம்ப3ர நடம் ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 7 ॥

அஜம் க்ஷிதிரத2ம் பு4ஜங்க3புங்க3வகு3ணம் கநக ஶ்ருங்கி3 த4நுஷம் கரலஸத்
குரங்க3 ப்ருது2 டங்க பரஶும் ருசிர குங்கும ருசிம் ட3மருகம் ச த34தம் ।
முகுந்த3 விஶிக2ம் நமத3வந்த்4ய ப2லத3ம் நிக3ம வ்ருந்த3 துரக3ம் நிருபமம்
ஸ சண்டி3கமமும் ஜ2டிதி ஸம்ஹ்ருதபுரம் பர சித3ம்ப3ர நடம் ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 8 ॥

அநங்க3பரிபந்தி2நமஜம் க்ஷிதி து4ரந்த4ரமலம் கருணயந்தமகி2லம்
ஜ்வலந்தமநலம் த34தமந்தகரிபும் ஸததமிந்த்3ர ஸுரவந்தி3தபத3ம் ।
உத3ஞ்சத3ரவிந்த3குல ப3ந்து4ஶத பி3ம்ப3ருசி ஸம்ஹதி ஸுக3ந்தி4 வபுஷம்
பதஞ்ஜலி நுதம் ப்ரணவ பஞ்ஜர ஶுகம் பர சித3ம்ப3ர நடம் ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 9 ॥

இதி ஸ்தவமமும் பு4ஜக3புங்க3வ க்ருதம் ப்ரதிதி3நம் பட2தி ய: க்ருதமுக:2
ஸத:3 ப்ரபு4பத3 த்3விதயத3ர்ஶநபத3ம் ஸுலலிதம் சரண ஶ்ருங்க3 ரஹிதம் ।
ஸர: ப்ரப4வ ஸம்ப4வ ஹரித்பதி ஹரிப்ரமுக2 தி3வ்யநுத ஶங்கரபத3ம்
ஸ க3ச்ச2தி பரம் ந து ஜநுர்ஜலநிதி4ம் பரமது3:கஜ2நகம் து3ரிதத3ம் ॥ 1௦ ॥

இதி ஶ்ரீ பதஞ்ஜலிமுநி ப்ரணீதம் சரணஶ்ருங்க3ரஹித நடராஜ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Leave a Comment