[નવરત્ન માલિકા સ્તોત્રમ્] ᐈ Navaratna Malika Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Navaratna Malika Stotram Lyrics In Gujarati હારનૂપુરકિરીટકુંડલવિભૂષિતાવયવશોભિનીંકારણેશવરમૌલિકોટિપરિકલ્પ્યમાનપદપીઠિકામ્ ।કાલકાલફણિપાશબાણધનુરંકુશામરુણમેખલાંફાલભૂતિલકલોચનાં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ્ ॥ 1 ॥ ગંધસારઘનસારચારુનવનાગવલ્લિરસવાસિનીંસાંધ્યરાગમધુરાધરાભરણસુંદરાનનશુચિસ્મિતામ્ ।મંધરાયતવિલોચનામમલબાલચંદ્રકૃતશેખરીંઇંદિરારમણસોદરીં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ્ ॥ 2 ॥ સ્મેરચારુમુખમંડલાં વિમલગંડલંબિમણિમંડલાંહારદામપરિશોભમાનકુચભારભીરુતનુમધ્યમામ્ ।વીરગર્વહરનૂપુરાં વિવિધકારણેશવરપીઠિકાંમારવૈરિસહચારિણીં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ્ ॥ 3 ॥ ભૂરિભારધરકુંડલીંદ્રમણિબદ્ધભૂવલયપીઠિકાંવારિરાશિમણિમેખલાવલયવહ્નિમંડલશરીરિણીમ્ ।વારિસારવહકુંડલાં ગગનશેખરીં ચ પરમાત્મિકાંચારુચંદ્રવિલોચનાં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ્ ॥ 4 ॥ કુંડલત્રિવિધકોણમંડલવિહારષડ્દલસમુલ્લસ-ત્પુંડરીકમુખભેદિનીં ચ પ્રચંડભાનુભાસમુજ્જ્વલામ્ ।મંડલેંદુપરિવાહિતામૃતતરંગિણીમરુણરૂપિણીંમંડલાંતમણિદીપિકાં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ્ ॥ 5 ॥ વારણાનનમયૂરવાહમુખદાહવારણપયોધરાંચારણાદિસુરસુંદરીચિકુરશેકરીકૃતપદાંબુજામ્ ।કારણાધિપતિપંચકપ્રકૃતિકારણપ્રથમમાતૃકાંવારણાંતમુખપારણાં … Read more