[નવરત્ન માલિકા સ્તોત્રમ્] ᐈ Navaratna Malika Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Navaratna Malika Stotram Lyrics In Gujarati

હારનૂપુરકિરીટકુંડલવિભૂષિતાવયવશોભિનીં
કારણેશવરમૌલિકોટિપરિકલ્પ્યમાનપદપીઠિકામ્ ।
કાલકાલફણિપાશબાણધનુરંકુશામરુણમેખલાં
ફાલભૂતિલકલોચનાં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ્ ॥ 1 ॥

ગંધસારઘનસારચારુનવનાગવલ્લિરસવાસિનીં
સાંધ્યરાગમધુરાધરાભરણસુંદરાનનશુચિસ્મિતામ્ ।
મંધરાયતવિલોચનામમલબાલચંદ્રકૃતશેખરીં
ઇંદિરારમણસોદરીં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ્ ॥ 2 ॥

સ્મેરચારુમુખમંડલાં વિમલગંડલંબિમણિમંડલાં
હારદામપરિશોભમાનકુચભારભીરુતનુમધ્યમામ્ ।
વીરગર્વહરનૂપુરાં વિવિધકારણેશવરપીઠિકાં
મારવૈરિસહચારિણીં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ્ ॥ 3 ॥

ભૂરિભારધરકુંડલીંદ્રમણિબદ્ધભૂવલયપીઠિકાં
વારિરાશિમણિમેખલાવલયવહ્નિમંડલશરીરિણીમ્ ।
વારિસારવહકુંડલાં ગગનશેખરીં ચ પરમાત્મિકાં
ચારુચંદ્રવિલોચનાં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ્ ॥ 4 ॥

કુંડલત્રિવિધકોણમંડલવિહારષડ્દલસમુલ્લસ-
ત્પુંડરીકમુખભેદિનીં ચ પ્રચંડભાનુભાસમુજ્જ્વલામ્ ।
મંડલેંદુપરિવાહિતામૃતતરંગિણીમરુણરૂપિણીં
મંડલાંતમણિદીપિકાં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ્ ॥ 5 ॥

વારણાનનમયૂરવાહમુખદાહવારણપયોધરાં
ચારણાદિસુરસુંદરીચિકુરશેકરીકૃતપદાંબુજામ્ ।
કારણાધિપતિપંચકપ્રકૃતિકારણપ્રથમમાતૃકાં
વારણાંતમુખપારણાં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ્ ॥ 6 ॥

પદ્મકાંતિપદપાણિપલ્લવપયોધરાનનસરોરુહાં
પદ્મરાગમણિમેખલાવલયનીવિશોભિતનિતંબિનીમ્ ।
પદ્મસંભવસદાશિવાંતમયપંચરત્નપદપીઠિકાં
પદ્મિનીં પ્રણવરૂપિણીં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ્ ॥ 7 ॥

આગમપ્રણવપીઠિકામમલવર્ણમંગળશરીરિણીં
આગમાવયવશોભિનીમખિલવેદસારકૃતશેખરીમ્ ।
મૂલમંત્રમુખમંડલાં મુદિતનાદબિંદુનવયૌવનાં
માતૃકાં ત્રિપુરસુંદરીં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ્ ॥ 8 ॥

કાલિકાતિમિરકુંતલાંતઘનભૃંગમંગળવિરાજિનીં
ચૂલિકાશિખરમાલિકાવલયમલ્લિકાસુરભિસૌરભામ્ ।
વાલિકામધુરગંડમંડલમનોહરાનનસરોરુહાં
કાલિકામખિલનાયિકાં મનસિ ભાવયામિ પરદેવતામ્ ॥ 9 ॥

નિત્યમેવ નિયમેન જલ્પતાં – ભુક્તિમુક્તિફલદામભીષ્ટદામ્ ।
શંકરેણ રચિતાં સદા જપેન્નામરત્નનવરત્નમાલિકામ્ ॥ 10 ॥

********

Leave a Comment