[ನವರತ್ನ ಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Navaratna Malika Stotram Lyrics In Kannada Pdf

Navaratna Malika Stotram Lyrics In Kannada ಹಾರನೂಪುರಕಿರೀಟಕುಂಡಲವಿಭೂಷಿತಾವಯವಶೋಭಿನೀಂಕಾರಣೇಶವರಮೌಲಿಕೋಟಿಪರಿಕಲ್ಪ್ಯಮಾನಪದಪೀಠಿಕಾಂ ।ಕಾಲಕಾಲಫಣಿಪಾಶಬಾಣಧನುರಂಕುಶಾಮರುಣಮೇಖಲಾಂಫಾಲಭೂತಿಲಕಲೋಚನಾಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಂ ॥ 1 ॥ ಗಂಧಸಾರಘನಸಾರಚಾರುನವನಾಗವಲ್ಲಿರಸವಾಸಿನೀಂಸಾಂಧ್ಯರಾಗಮಧುರಾಧರಾಭರಣಸುಂದರಾನನಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಂ ।ಮಂಧರಾಯತವಿಲೋಚನಾಮಮಲಬಾಲಚಂದ್ರಕೃತಶೇಖರೀಂಇಂದಿರಾರಮಣಸೋದರೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಂ ॥ 2 ॥ ಸ್ಮೇರಚಾರುಮುಖಮಂಡಲಾಂ ವಿಮಲಗಂಡಲಂಬಿಮಣಿಮಂಡಲಾಂಹಾರದಾಮಪರಿಶೋಭಮಾನಕುಚಭಾರಭೀರುತನುಮಧ್ಯಮಾಂ ।ವೀರಗರ್ವಹರನೂಪುರಾಂ ವಿವಿಧಕಾರಣೇಶವರಪೀಠಿಕಾಂಮಾರವೈರಿಸಹಚಾರಿಣೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಂ ॥ 3 ॥ ಭೂರಿಭಾರಧರಕುಂಡಲೀಂದ್ರಮಣಿಬದ್ಧಭೂವಲಯಪೀಠಿಕಾಂವಾರಿರಾಶಿಮಣಿಮೇಖಲಾವಲಯವಹ್ನಿಮಂಡಲಶರೀರಿಣೀಂ ।ವಾರಿಸಾರವಹಕುಂಡಲಾಂ ಗಗನಶೇಖರೀಂ ಚ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಂಚಾರುಚಂದ್ರವಿಲೋಚನಾಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಂ ॥ 4 ॥ ಕುಂಡಲತ್ರಿವಿಧಕೋಣಮಂಡಲವಿಹಾರಷಡ್ದಲಸಮುಲ್ಲಸ-ತ್ಪುಂಡರೀಕಮುಖಭೇದಿನೀಂ ಚ ಪ್ರಚಂಡಭಾನುಭಾಸಮುಜ್ಜ್ವಲಾಂ ।ಮಂಡಲೇಂದುಪರಿವಾಹಿತಾಮೃತತರಂಗಿಣೀಮರುಣರೂಪಿಣೀಂಮಂಡಲಾಂತಮಣಿದೀಪಿಕಾಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಂ ॥ 5 ॥ ವಾರಣಾನನಮಯೂರವಾಹಮುಖದಾಹವಾರಣಪಯೋಧರಾಂಚಾರಣಾದಿಸುರಸುಂದರೀಚಿಕುರಶೇಕರೀಕೃತಪದಾಂಬುಜಾಂ ।ಕಾರಣಾಧಿಪತಿಪಂಚಕಪ್ರಕೃತಿಕಾರಣಪ್ರಥಮಮಾತೃಕಾಂವಾರಣಾಂತಮುಖಪಾರಣಾಂ … Read more