[ನವರತ್ನ ಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Navaratna Malika Stotram Lyrics In Kannada Pdf

Navaratna Malika Stotram Lyrics In Kannada

ಹಾರನೂಪುರಕಿರೀಟಕುಂಡಲವಿಭೂಷಿತಾವಯವಶೋಭಿನೀಂ
ಕಾರಣೇಶವರಮೌಲಿಕೋಟಿಪರಿಕಲ್ಪ್ಯಮಾನಪದಪೀಠಿಕಾಂ ।
ಕಾಲಕಾಲಫಣಿಪಾಶಬಾಣಧನುರಂಕುಶಾಮರುಣಮೇಖಲಾಂ
ಫಾಲಭೂತಿಲಕಲೋಚನಾಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಂ ॥ 1 ॥

ಗಂಧಸಾರಘನಸಾರಚಾರುನವನಾಗವಲ್ಲಿರಸವಾಸಿನೀಂ
ಸಾಂಧ್ಯರಾಗಮಧುರಾಧರಾಭರಣಸುಂದರಾನನಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಂ ।
ಮಂಧರಾಯತವಿಲೋಚನಾಮಮಲಬಾಲಚಂದ್ರಕೃತಶೇಖರೀಂ
ಇಂದಿರಾರಮಣಸೋದರೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಂ ॥ 2 ॥

ಸ್ಮೇರಚಾರುಮುಖಮಂಡಲಾಂ ವಿಮಲಗಂಡಲಂಬಿಮಣಿಮಂಡಲಾಂ
ಹಾರದಾಮಪರಿಶೋಭಮಾನಕುಚಭಾರಭೀರುತನುಮಧ್ಯಮಾಂ ।
ವೀರಗರ್ವಹರನೂಪುರಾಂ ವಿವಿಧಕಾರಣೇಶವರಪೀಠಿಕಾಂ
ಮಾರವೈರಿಸಹಚಾರಿಣೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಂ ॥ 3 ॥

ಭೂರಿಭಾರಧರಕುಂಡಲೀಂದ್ರಮಣಿಬದ್ಧಭೂವಲಯಪೀಠಿಕಾಂ
ವಾರಿರಾಶಿಮಣಿಮೇಖಲಾವಲಯವಹ್ನಿಮಂಡಲಶರೀರಿಣೀಂ ।
ವಾರಿಸಾರವಹಕುಂಡಲಾಂ ಗಗನಶೇಖರೀಂ ಚ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಂ
ಚಾರುಚಂದ್ರವಿಲೋಚನಾಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಂ ॥ 4 ॥

ಕುಂಡಲತ್ರಿವಿಧಕೋಣಮಂಡಲವಿಹಾರಷಡ್ದಲಸಮುಲ್ಲಸ-
ತ್ಪುಂಡರೀಕಮುಖಭೇದಿನೀಂ ಚ ಪ್ರಚಂಡಭಾನುಭಾಸಮುಜ್ಜ್ವಲಾಂ ।
ಮಂಡಲೇಂದುಪರಿವಾಹಿತಾಮೃತತರಂಗಿಣೀಮರುಣರೂಪಿಣೀಂ
ಮಂಡಲಾಂತಮಣಿದೀಪಿಕಾಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಂ ॥ 5 ॥

ವಾರಣಾನನಮಯೂರವಾಹಮುಖದಾಹವಾರಣಪಯೋಧರಾಂ
ಚಾರಣಾದಿಸುರಸುಂದರೀಚಿಕುರಶೇಕರೀಕೃತಪದಾಂಬುಜಾಂ ।
ಕಾರಣಾಧಿಪತಿಪಂಚಕಪ್ರಕೃತಿಕಾರಣಪ್ರಥಮಮಾತೃಕಾಂ
ವಾರಣಾಂತಮುಖಪಾರಣಾಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಂ ॥ 6 ॥

ಪದ್ಮಕಾಂತಿಪದಪಾಣಿಪಲ್ಲವಪಯೋಧರಾನನಸರೋರುಹಾಂ
ಪದ್ಮರಾಗಮಣಿಮೇಖಲಾವಲಯನೀವಿಶೋಭಿತನಿತಂಬಿನೀಂ ।
ಪದ್ಮಸಂಭವಸದಾಶಿವಾಂತಮಯಪಂಚರತ್ನಪದಪೀಠಿಕಾಂ
ಪದ್ಮಿನೀಂ ಪ್ರಣವರೂಪಿಣೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಂ ॥ 7 ॥

ಆಗಮಪ್ರಣವಪೀಠಿಕಾಮಮಲವರ್ಣಮಂಗಳಶರೀರಿಣೀಂ
ಆಗಮಾವಯವಶೋಭಿನೀಮಖಿಲವೇದಸಾರಕೃತಶೇಖರೀಂ ।
ಮೂಲಮಂತ್ರಮುಖಮಂಡಲಾಂ ಮುದಿತನಾದಬಿಂದುನವಯೌವನಾಂ
ಮಾತೃಕಾಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಂ ॥ 8 ॥

ಕಾಲಿಕಾತಿಮಿರಕುಂತಲಾಂತಘನಭೃಂಗಮಂಗಳವಿರಾಜಿನೀಂ
ಚೂಲಿಕಾಶಿಖರಮಾಲಿಕಾವಲಯಮಲ್ಲಿಕಾಸುರಭಿಸೌರಭಾಂ ।
ವಾಲಿಕಾಮಧುರಗಂಡಮಂಡಲಮನೋಹರಾನನಸರೋರುಹಾಂ
ಕಾಲಿಕಾಮಖಿಲನಾಯಿಕಾಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರದೇವತಾಂ ॥ 9 ॥

ನಿತ್ಯಮೇವ ನಿಯಮೇನ ಜಲ್ಪತಾಂ – ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲದಾಮಭೀಷ್ಟದಾಂ ।
ಶಂಕರೇಣ ರಚಿತಾಂ ಸದಾ ಜಪೇನ್ನಾಮರತ್ನನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾಂ ॥ 10 ॥

********

Leave a Comment