[നവരത്ന മാലികാ സ്തോത്രമ്] ᐈ Navaratna Malika Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Navaratna Malika Stotram Lyrics In Malayalam ഹാരനൂപുരകിരീടകുംഡലവിഭൂഷിതാവയവശോഭിനീംകാരണേശവരമൌലികോടിപരികല്പ്യമാനപദപീഠികാമ് ।കാലകാലഫണിപാശബാണധനുരംകുശാമരുണമേഖലാംഫാലഭൂതിലകലോചനാം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാമ് ॥ 1 ॥ ഗംധസാരഘനസാരചാരുനവനാഗവല്ലിരസവാസിനീംസാംധ്യരാഗമധുരാധരാഭരണസുംദരാനനശുചിസ്മിതാമ് ।മംധരായതവിലോചനാമമലബാലചംദ്രകൃതശേഖരീംഇംദിരാരമണസോദരീം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാമ് ॥ 2 ॥ സ്മേരചാരുമുഖമംഡലാം വിമലഗംഡലംബിമണിമംഡലാംഹാരദാമപരിശോഭമാനകുചഭാരഭീരുതനുമധ്യമാമ് ।വീരഗര്വഹരനൂപുരാം വിവിധകാരണേശവരപീഠികാംമാരവൈരിസഹചാരിണീം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാമ് ॥ 3 ॥ ഭൂരിഭാരധരകുംഡലീംദ്രമണിബദ്ധഭൂവലയപീഠികാംവാരിരാശിമണിമേഖലാവലയവഹ്നിമംഡലശരീരിണീമ് ।വാരിസാരവഹകുംഡലാം ഗഗനശേഖരീം ച പരമാത്മികാംചാരുചംദ്രവിലോചനാം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാമ് ॥ 4 ॥ കുംഡലത്രിവിധകോണമംഡലവിഹാരഷഡ്ദലസമുല്ലസ-ത്പുംഡരീകമുഖഭേദിനീം ച പ്രചംഡഭാനുഭാസമുജ്ജ്വലാമ് ।മംഡലേംദുപരിവാഹിതാമൃതതരംഗിണീമരുണരൂപിണീംമംഡലാംതമണിദീപികാം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാമ് ॥ 5 ॥ വാരണാനനമയൂരവാഹമുഖദാഹവാരണപയോധരാംചാരണാദിസുരസുംദരീചികുരശേകരീകൃതപദാംബുജാമ് ।കാരണാധിപതിപംചകപ്രകൃതികാരണപ്രഥമമാതൃകാംവാരണാംതമുഖപാരണാം … Read more