[நவரத்ன மாலிகா ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Navaratna Malika Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Navaratna Malika Stotram Lyrics In Tamil ஹாரனூபுரகிரீடகுண்ட3லவிபூ4ஷிதாவயவஶோபி4னீம்காரணேஶவரமௌலிகோடிபரிகல்ப்யமானபத3பீடி2காம் ।காலகாலப2ணிபாஶபா3ணத4னுரங்குஶாமருணமேக2லாம்பா2லபூ4திலகலோசனாம் மனஸி பா4வயாமி பரதே3வதாம் ॥ 1 ॥ க3ன்த4ஸாரக4னஸாரசாருனவனாக3வல்லிரஸவாஸினீம்ஸான்த்4யராக3மது4ராத4ராப4ரணஸுன்த3ரானநஶுசிஸ்மிதாம் ।மன்த4ராயதவிலோசனாமமலபா3லசன்த்3ரக்ருதஶேக2ரீம்இன்தி3ராரமணஸோத3ரீம் மனஸி பா4வயாமி பரதே3வதாம் ॥ 2 ॥ ஸ்மேரசாருமுக2மண்ட3லாம் விமலக3ண்ட3லம்பி3மணிமண்ட3லாம்ஹாரதா3மபரிஶோப4மானகுசபா4ரபீ4ருதனுமத்4யமாம் ।வீரக3ர்வஹரனூபுராம் விவித4காரணேஶவரபீடி2காம்மாரவைரிஸஹசாரிணீம் மனஸி பா4வயாமி பரதே3வதாம் ॥ 3 ॥ பூ4ரிபா4ரத4ரகுண்ட3லீன்த்3ரமணிப3த்3த4பூ4வலயபீடி2காம்வாரிராஶிமணிமேக2லாவலயவஹ்னிமண்ட3லஶரீரிணீம் ।வாரிஸாரவஹகுண்ட3லாம் க3க3னஶேக2ரீம் ச பரமாத்மிகாம்சாருசன்த்3ரவிலோசனாம் மனஸி பா4வயாமி பரதே3வதாம் ॥ 4 ॥ குண்ட3லத்ரிவித4கோணமண்ட3லவிஹாரஷட்3த3லஸமுல்லஸ-த்புண்ட3ரீகமுக2பே4தி3னீம் ச ப்ரசண்ட3பா4னுபா4ஸமுஜ்ஜ்வலாம் ।மண்ட3லேன்து3பரிவாஹிதாம்ருததரங்கி3ணீமருணரூபிணீம்மண்ட3லான்தமணிதீ3பிகாம் மனஸி பா4வயாமி பரதே3வதாம் ॥ 5 ॥ வாரணானநமயூரவாஹமுக2தா3ஹவாரணபயோத4ராம்சாரணாதி3ஸுரஸுன்த3ரீசிகுரஶேகரீக்ருதபதா3ம்பு3ஜாம் ।காரணாதி4பதிபஞ்சகப்ரக்ருதிகாரணப்ரத2மமாத்ருகாம்வாரணான்தமுக2பாரணாம் … Read more