[நவரத்ன மாலிகா ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Navaratna Malika Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Navaratna Malika Stotram Lyrics In Tamil

ஹாரனூபுரகிரீடகுண்ட3லவிபூ4ஷிதாவயவஶோபி4னீம்
காரணேஶவரமௌலிகோடிபரிகல்ப்யமானபத3பீடி2காம் ।
காலகாலப2ணிபாஶபா3ணத4னுரங்குஶாமருணமேக2லாம்
பா2லபூ4திலகலோசனாம் மனஸி பா4வயாமி பரதே3வதாம் ॥ 1 ॥

3ன்த4ஸாரக4னஸாரசாருனவனாக3வல்லிரஸவாஸினீம்
ஸான்த்4யராக3மது4ராத4ராப4ரணஸுன்த3ரானநஶுசிஸ்மிதாம் ।
மன்த4ராயதவிலோசனாமமலபா3லசன்த்3ரக்ருதஶேக2ரீம்
இன்தி3ராரமணஸோத3ரீம் மனஸி பா4வயாமி பரதே3வதாம் ॥ 2 ॥

ஸ்மேரசாருமுக2மண்ட3லாம் விமலக3ண்ட3லம்பி3மணிமண்ட3லாம்
ஹாரதா3மபரிஶோப4மானகுசபா4ரபீ4ருதனுமத்4யமாம் ।
வீரக3ர்வஹரனூபுராம் விவித4காரணேஶவரபீடி2காம்
மாரவைரிஸஹசாரிணீம் மனஸி பா4வயாமி பரதே3வதாம் ॥ 3 ॥

பூ4ரிபா4ரத4ரகுண்ட3லீன்த்3ரமணிப3த்34பூ4வலயபீடி2காம்
வாரிராஶிமணிமேக2லாவலயவஹ்னிமண்ட3லஶரீரிணீம் ।
வாரிஸாரவஹகுண்ட3லாம் க33னஶேக2ரீம் ச பரமாத்மிகாம்
சாருசன்த்3ரவிலோசனாம் மனஸி பா4வயாமி பரதே3வதாம் ॥ 4 ॥

குண்ட3லத்ரிவித4கோணமண்ட3லவிஹாரஷட்33லஸமுல்லஸ-
த்புண்ட3ரீகமுக2பே4தி3னீம் ச ப்ரசண்ட3பா4னுபா4ஸமுஜ்ஜ்வலாம் ।
மண்ட3லேன்து3பரிவாஹிதாம்ருததரங்கி3ணீமருணரூபிணீம்
மண்ட3லான்தமணிதீ3பிகாம் மனஸி பா4வயாமி பரதே3வதாம் ॥ 5 ॥

வாரணானநமயூரவாஹமுக2தா3ஹவாரணபயோத4ராம்
சாரணாதி3ஸுரஸுன்த3ரீசிகுரஶேகரீக்ருதபதா3ம்பு3ஜாம் ।
காரணாதி4பதிபஞ்சகப்ரக்ருதிகாரணப்ரத2மமாத்ருகாம்
வாரணான்தமுக2பாரணாம் மனஸி பா4வயாமி பரதே3வதாம் ॥ 6 ॥

பத்3மகான்திபத3பாணிபல்லவபயோத4ரானநஸரோருஹாம்
பத்3மராக3மணிமேக2லாவலயனீவிஶோபி4தனிதம்பி3னீம் ।
பத்3மஸம்ப4வஸதா3ஶிவான்தமயபஞ்சரத்னபத3பீடி2காம்
பத்3மினீம் ப்ரணவரூபிணீம் மனஸி பா4வயாமி பரதே3வதாம் ॥ 7 ॥

ஆக3மப்ரணவபீடி2காமமலவர்ணமங்க3ல்த3ஶரீரிணீம்
ஆக3மாவயவஶோபி4னீமகி2லவேத3ஸாரக்ருதஶேக2ரீம் ।
மூலமன்த்ரமுக2மண்ட3லாம் முதி3தனாத3பி3ன்து3னவயௌவனாம்
மாத்ருகாம் த்ரிபுரஸுன்த3ரீம் மனஸி பா4வயாமி பரதே3வதாம் ॥ 8 ॥

காலிகாதிமிரகுன்தலான்தக4னப்4ருங்க3மங்க3ல்த3விராஜினீம்
சூலிகாஶிக2ரமாலிகாவலயமல்லிகாஸுரபி4ஸௌரபா4ம் ।
வாலிகாமது4ரக3ண்ட3மண்ட3லமனோஹரானநஸரோருஹாம்
காலிகாமகி2லனாயிகாம் மனஸி பா4வயாமி பரதே3வதாம் ॥ 9 ॥

நித்யமேவ நியமேன ஜல்பதாம் – பு4க்திமுக்திப2லதா3மபீ4ஷ்டதா3ம் ।
ஶங்கரேண ரசிதாம் ஸதா3 ஜபேன்னாமரத்னநவரத்னமாலிகாம் ॥ 1௦ ॥

********

Leave a Comment