[നിര്വാണ ദശകം] ᐈ Nirvana Dasakam Lyrics In Malayalam Pdf

Nirvana Dasakam Lyrics In Malayalam ന ഭൂമിര്ന തോയം ന തേജോ ന വായുഃന ഖം നേംദ്രിയം വാ ന തേഷാം സമൂഹഃഅനേകാംതികത്വാത്സുഷുപ്ത്യേകസിദ്ധഃതദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹമ് ॥ 1 ॥ ന വര്ണാ ന വര്ണാശ്രമാചാരധര്മാന മേ ധാരണാധ്യാനയോഗാദയോപിഅനാത്മാശ്രയാഹം മമാധ്യാസഹാനാ-തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹമ് ॥ 2 ॥ ന മാതാ പിതാ വാ ന ദേവാ ന ലോകാന വേദാ ന യജ്ഞാ ന തീര്ഥ ബ്രുവംതിസുഷുപ്തൌ നിരസ്താതിശൂന്യാത്മകത്വാ-തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹമ് ॥ 3 ॥ … Read more