[നിര്വാണ ദശകം] ᐈ Nirvana Dasakam Lyrics In Malayalam Pdf

Nirvana Dasakam Lyrics In Malayalam

ന ഭൂമിര്ന തോയം ന തേജോ ന വായുഃ
ന ഖം നേംദ്രിയം വാ ന തേഷാം സമൂഹഃ
അനേകാംതികത്വാത്സുഷുപ്ത്യേകസിദ്ധഃ
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹമ് ॥ 1 ॥

ന വര്ണാ ന വര്ണാശ്രമാചാരധര്മാ
ന മേ ധാരണാധ്യാനയോഗാദയോപി
അനാത്മാശ്രയാഹം മമാധ്യാസഹാനാ-
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹമ് ॥ 2 ॥

ന മാതാ പിതാ വാ ന ദേവാ ന ലോകാ
ന വേദാ ന യജ്ഞാ ന തീര്ഥ ബ്രുവംതി
സുഷുപ്തൌ നിരസ്താതിശൂന്യാത്മകത്വാ-
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹമ് ॥ 3 ॥

ന സാംഖ്യം ന ശൈവം ന തത്പാംചരാത്രം
ന ജൈനം ന മീമാംസകാദേര്മതം വാ
വിശിഷ്ടാനുഭൂത്യാ വിശുദ്ധാത്മകത്വാ-
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹമ് ॥ 4 ॥

ന ചോര്ധ്വം ന ചാധോ ന ചാംതര്ന ബാഹ്യം
ന മധ്യം ന തിര്യന്ന പൂര്വാഽപരാ ദിക്
വിയദ്വ്യാപകത്വാദഖംഡൈകരൂപഃ
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹമ് ॥ 5 ॥

ന ശുക്ലം ന കൃഷ്ണം ന രക്തം ന പീതം
ന കുബ്ജം ന പീനം ന ഹ്രസ്വം ന ദീര്ഘം
അരൂപം തഥാ ജ്യോതിരാകാരകത്വാ-
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹമ് ॥ 6 ॥

ന ശാസ്താ ന ശാസ്ത്രം ന ശിഷ്യോ ന ശിക്ഷാ
ന ച ത്വം ന ചാഹം ന ചായം പ്രപംചഃ
സ്വരൂപാവബോധീ വികല്പാസഹിഷ്ണുഃ
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹമ് ॥ 7 ॥

ന ജാഗ്രന്ന മേ സ്വപ്നകോ വാ സുഷുപ്തിഃ
ന വിശ്വോ ന വാ തൈജസഃ പാജ്ഞകോ വാ
അവിദ്യാത്മകത്വാത്ത്രയാണം തുരീയഃ
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹമ് ॥ 8 ॥

അപി വ്യാപകത്വാദ്ധിതത്വപ്രയോഗാ-
ത്സ്വതഃ സിദ്ധഭാവാദനന്യാശ്രയത്വാത്
ജഗത്തുച്ഛമേതത്സമസ്തം തദന്യ-
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹമ് ॥ 9 ॥

ന ചൈകം തദന്യദ്ദ്വിതീയം കുതഃ സ്യാത്
ന കേവലത്വം ന ചാകേവലത്വം
ന ശൂന്യം ന ചാശൂന്യമദ്വൈതകത്വാ-
കഥം സര്വവേദാംതസിദ്ധിം ബ്രവീമി ॥ 10 ॥

********

Leave a Comment