[નિર્વાણ ષટ્કમ્] ᐈ Nirvana Shatakam Lyrics In Gujarati Pdf

Nirvana Shatakam Lyrics In Gujarati શિવોહં શિવોહં, શિવોહં શિવોહં, શિવોહં શિવોહં મનો બુધ્યહંકાર ચિત્તાનિ નાહંન ચ શ્રોત્ર જિહ્વા ન ચ ઘ્રાણનેત્રં ।ન ચ વ્યોમ ભૂમિર્-ન તેજો ન વાયુઃચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહં ॥ 1 ॥ અહં પ્રાણ સંજ્ઞો ન વૈપંચ વાયુઃન વા સપ્તધાતુર્-ન વા પંચ કોશાઃ ।નવાક્પાણિ પાદૌ ન ચોપસ્થ પાયૂચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહં ॥ 2 … Read more