[નિર્વાણ ષટ્કમ્] ᐈ Nirvana Shatakam Lyrics In Gujarati Pdf

Nirvana Shatakam Lyrics In Gujarati

શિવોહં શિવોહં, શિવોહં શિવોહં, શિવોહં શિવોહં

મનો બુધ્યહંકાર ચિત્તાનિ નાહં
ન ચ શ્રોત્ર જિહ્વા ન ચ ઘ્રાણનેત્રં ।
ન ચ વ્યોમ ભૂમિર્-ન તેજો ન વાયુઃ
ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહં ॥ 1 ॥

અહં પ્રાણ સંજ્ઞો ન વૈપંચ વાયુઃ
ન વા સપ્તધાતુર્-ન વા પંચ કોશાઃ ।
નવાક્પાણિ પાદૌ ન ચોપસ્થ પાયૂ
ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહં ॥ 2 ॥

ન મે દ્વેષરાગૌ ન મે લોભમોહો
મદો નૈવ મે નૈવ માત્સર્યભાવઃ ।
ન ધર્મો ન ચાર્ધો ન કામો ન મોક્ષઃ
ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહં ॥ 3 ॥

ન પુણ્યં ન પાપં ન સૌખ્યં ન દુઃખં
ન મંત્રો ન તીર્ધં ન વેદા ન યજ્ઞઃ ।
અહં ભોજનં નૈવ ભોજ્યં ન ભોક્તા
ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહં ॥ 4 ॥

અહં નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો
વિભૂત્વાચ્ચ સર્વત્ર સર્વેંદ્રિયાણામ્ ।
ન વા બંધનં નૈવ મુક્તિ ન બંધઃ ।
ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહં ॥ 5 ॥

ન મૃત્યુર્-ન શંકા ન મે જાતિ ભેદઃ
પિતા નૈવ મે નૈવ માતા ન જન્મ ।
ન બંધુર્-ન મિત્રં ગુરુર્નૈવ શિષ્યઃ
ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહં ॥ 6 ॥

શિવોહં શિવોહં, શિવોહં શિવોહં, શિવોહં શિવોહં

********

Leave a Comment