[നിര്വാണ ഷട്കമ്] ᐈ Nirvana Shatakam Lyrics In Malayalam Pdf

Nirvana Shatakam Lyrics In Malayalam ശിവോഹം ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം മനോ ബുധ്യഹംകാര ചിത്താനി നാഹംന ച ശ്രോത്ര ജിഹ്വാ ന ച ഘ്രാണനേത്രം ।ന ച വ്യോമ ഭൂമിര്-ന തേജോ ന വായുഃചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം ॥ 1 ॥ അഹം പ്രാണ സംജ്ഞോ ന വൈപംച വായുഃന വാ സപ്തധാതുര്-ന വാ പംച കോശാഃ ।നവാക്പാണി പാദൌ ന ചോപസ്ഥ പായൂചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം ॥ 2 … Read more