[നിര്വാണ ഷട്കമ്] ᐈ Nirvana Shatakam Lyrics In Malayalam Pdf

Nirvana Shatakam Lyrics In Malayalam

ശിവോഹം ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം

മനോ ബുധ്യഹംകാര ചിത്താനി നാഹം
ന ച ശ്രോത്ര ജിഹ്വാ ന ച ഘ്രാണനേത്രം ।
ന ച വ്യോമ ഭൂമിര്-ന തേജോ ന വായുഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം ॥ 1 ॥

അഹം പ്രാണ സംജ്ഞോ ന വൈപംച വായുഃ
ന വാ സപ്തധാതുര്-ന വാ പംച കോശാഃ ।
നവാക്പാണി പാദൌ ന ചോപസ്ഥ പായൂ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം ॥ 2 ॥

ന മേ ദ്വേഷരാഗൌ ന മേ ലോഭമോഹോ
മദോ നൈവ മേ നൈവ മാത്സര്യഭാവഃ ।
ന ധര്മോ ന ചാര്ധോ ന കാമോ ന മോക്ഷഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം ॥ 3 ॥

ന പുണ്യം ന പാപം ന സൌഖ്യം ന ദുഃഖം
ന മംത്രോ ന തീര്ധം ന വേദാ ന യജ്ഞഃ ।
അഹം ഭോജനം നൈവ ഭോജ്യം ന ഭോക്താ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം ॥ 4 ॥

അഹം നിര്വികല്പോ നിരാകാര രൂപോ
വിഭൂത്വാച്ച സര്വത്ര സര്വേംദ്രിയാണാമ് ।
ന വാ ബംധനം നൈവ മുക്തി ന ബംധഃ ।
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം ॥ 5 ॥

ന മൃത്യുര്-ന ശംകാ ന മേ ജാതി ഭേദഃ
പിതാ നൈവ മേ നൈവ മാതാ ന ജന്മ ।
ന ബംധുര്-ന മിത്രം ഗുരുര്നൈവ ശിഷ്യഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം ॥ 6 ॥

ശിവോഹം ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം

********

Leave a Comment