[நிர்வாண ஷட்கம்] ᐈ Nirvana Shatakam Lyrics In Tamil Pdf

Nirvana Shatakam Lyrics In Tamil ஶிவோஹம் ஶிவோஹம், ஶிவோஹம் ஶிவோஹம், ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் மநோ பு3த்4யஹங்கார சித்தாநி நாஹம்ந ச ஶ்ரோத்ர ஜிஹ்வா ந ச க்4ராணநேத்ரம் ।ந ச வ்யோம பூ4மிர்-ந தேஜோ ந வாயு:சிதா3நந்த3 ரூப: ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 1 ॥ அஹம் ப்ராண ஸஞ்ஜ்ஞோ ந வைபஞ்ச வாயு:ந வா ஸப்ததா4துர்-ந வா பஞ்ச கோஶா: ।நவாக்பாணி பாதௌ3 ந சோபஸ்த2 பாயூசிதா3நந்த3 ரூப: ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 2 ॥ ந மே த்3வேஷராகௌ3 ந … Read more