[நிர்வாண ஷட்கம்] ᐈ Nirvana Shatakam Lyrics In Tamil Pdf

Nirvana Shatakam Lyrics In Tamil

ஶிவோஹம் ஶிவோஹம், ஶிவோஹம் ஶிவோஹம், ஶிவோஹம் ஶிவோஹம்

மநோ பு3த்4யஹங்கார சித்தாநி நாஹம்
ந ச ஶ்ரோத்ர ஜிஹ்வா ந ச க்4ராணநேத்ரம் ।
ந ச வ்யோம பூ4மிர்-ந தேஜோ ந வாயு:
சிதா3நந்த3 ரூப: ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 1 ॥

அஹம் ப்ராண ஸஞ்ஜ்ஞோ ந வைபஞ்ச வாயு:
ந வா ஸப்ததா4துர்-ந வா பஞ்ச கோஶா: ।
நவாக்பாணி பாதௌ3 ந சோபஸ்த2 பாயூ
சிதா3நந்த3 ரூப: ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 2 ॥

ந மே த்3வேஷராகௌ3 ந மே லோப4மோஹோ
மதோ3 நைவ மே நைவ மாத்ஸர்யபா4வ: ।
ந த4ர்மோ ந சார்தோ4 ந காமோ ந மோக்ஷ:
சிதா3நந்த3 ரூப: ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 3 ॥

ந புண்யம் ந பாபம் ந ஸௌக்2யம் ந து3:க2ம்
ந மந்த்ரோ ந தீர்த4ம் ந வேதா3 ந யஜ்ஞ: ।
அஹம் போ4ஜநம் நைவ போ4ஜ்யம் ந போ4க்தா
சிதா3நந்த3 ரூப: ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 4 ॥

அஹம் நிர்விகல்போ நிராகார ரூபோ
விபூ4த்வாச்ச ஸர்வத்ர ஸர்வேந்த்3ரியாணாம் ।
ந வா ப3ந்த4நம் நைவ முக்தி ந ப3ந்த:4 ।
சிதா3நந்த3 ரூப: ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 5 ॥

ந ம்ருத்யுர்-ந ஶங்கா ந மே ஜாதி பே4த:3
பிதா நைவ மே நைவ மாதா ந ஜந்ம ।
ந ப3ந்து4ர்-ந மித்ரம் கு3ருர்நைவ ஶிஷ்ய:
சிதா3நந்த3 ரூப: ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 6 ॥

ஶிவோஹம் ஶிவோஹம், ஶிவோஹம் ஶிவோஹம், ஶிவோஹம் ஶிவோஹம்

********

Leave a Comment