[నిర్వాణ షట్కం] ᐈ Nirvana Shatakam Lyrics In Telugu Pdf

Nirvana Shatakam Lyrics In Telugu శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహంన చ శ్రోత్ర జిహ్వా న చ ఘ్రాణనేత్రం ।న చ వ్యోమ భూమిర్-న తేజో న వాయుఃచిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ॥ 1 ॥ అహం ప్రాణ సంజ్ఞో న వైపంచ వాయుఃన వా సప్తధాతుర్-న వా పంచ కోశాః ।నవాక్పాణి పాదౌ న చోపస్థ పాయూచిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ॥ 2 … Read more