[నిర్వాణ షట్కం] ᐈ Nirvana Shatakam Lyrics In Telugu Pdf

Nirvana Shatakam Lyrics In Telugu

శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం

మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహం
న చ శ్రోత్ర జిహ్వా న చ ఘ్రాణనేత్రం ।
న చ వ్యోమ భూమిర్-న తేజో న వాయుః
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ॥ 1 ॥

అహం ప్రాణ సంజ్ఞో న వైపంచ వాయుః
న వా సప్తధాతుర్-న వా పంచ కోశాః ।
నవాక్పాణి పాదౌ న చోపస్థ పాయూ
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ॥ 2 ॥

న మే ద్వేషరాగౌ న మే లోభమోహో
మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్యభావః ।
న ధర్మో న చార్ధో న కామో న మోక్షః
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ॥ 3 ॥

న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం
న మంత్రో న తీర్ధం న వేదా న యజ్ఞః ।
అహం భోజనం నైవ భోజ్యం న భోక్తా
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ॥ 4 ॥

అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపో
విభూత్వాచ్చ సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణాం ।
న వా బంధనం నైవ ముక్తి న బంధః ।
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ॥ 5 ॥

న మృత్యుర్-న శంకా న మే జాతి భేదః
పితా నైవ మే నైవ మాతా న జన్మ ।
న బంధుర్-న మిత్రం గురుర్నైవ శిష్యః
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ॥ 6 ॥

శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం

********

Leave a Comment