[પંચામૃત સ્નાનાભિષેકમ્] ᐈ Panchamruta Snanam Lyrics In Gujarati Pdf

Panchamruta Snanam Lyrics In Gujarati ક્ષીરાભિષેકંઆપ્યા॑યસ્વ॒ સમે॑તુ તે વિ॒શ્વત॑સ્સોમ॒વૃષ્ણિ॑યં । ભવા॒વાજ॑સ્ય સંગ॒ધે ॥ ક્ષીરેણ સ્નપયામિ ॥ દધ્યાભિષેકંદ॒ધિ॒ક્રાવણ્ણો॑ અ॒કારિષં॒ જિ॒ષ્ણોરશ્વ॑સ્ય વા॒જિનઃ॑ । સુ॒ર॒ભિનો॒ મુખા॑કર॒ત્પ્રણ॒ આયૂગ્-મ્॑ષિતારિષત્ ॥ દધ્ના સ્નપયામિ ॥ આજ્યાભિષેકંશુ॒ક્રમ॑સિ॒ જ્યોતિ॑રસિ॒ તેજો॑ઽસિ દે॒વોવસ્સ॑વિતો॒ત્પુ॑ના॒ ત્વચ્છિ॑દ્રેણ પ॒વિત્રે॑ણ॒ વસો॒ સ્સૂર્ય॑સ્ય ર॒શ્મિભિઃ॑ ॥ આજ્યેન સ્નપયામિ ॥ મધુ અભિષેકંમધુ॒વાતા॑ ઋતાયતે મધુ॒ક્ષરંતિ॒ સિંધ॑વઃ । માધ્વી᳚ર્નસ્સં॒ત્વોષ॑ધીઃ । મધુ॒નક્ત॑ મુ॒તોષસિ॒ મધુ॑મ॒ત્પાર્થિ॑વ॒ગ્-મ્॒ રજઃ॑ । મધુ॒દ્યૌર॑સ્તુ … Read more