[પંચામૃત સ્નાનાભિષેકમ્] ᐈ Panchamruta Snanam Lyrics In Gujarati Pdf

Panchamruta Snanam Lyrics In Gujarati

ક્ષીરાભિષેકં
આપ્યા॑યસ્વ॒ સમે॑તુ તે વિ॒શ્વત॑સ્સોમ॒વૃષ્ણિ॑યં । ભવા॒વાજ॑સ્ય સંગ॒ધે ॥ ક્ષીરેણ સ્નપયામિ ॥

દધ્યાભિષેકં
દ॒ધિ॒ક્રાવણ્ણો॑ અ॒કારિષં॒ જિ॒ષ્ણોરશ્વ॑સ્ય વા॒જિનઃ॑ । સુ॒ર॒ભિનો॒ મુખા॑કર॒ત્પ્રણ॒ આયૂગ્-મ્॑ષિતારિષત્ ॥ દધ્ના સ્નપયામિ ॥

આજ્યાભિષેકં
શુ॒ક્રમ॑સિ॒ જ્યોતિ॑રસિ॒ તેજો॑ઽસિ દે॒વોવસ્સ॑વિતો॒ત્પુ॑ના॒ ત્વચ્છિ॑દ્રેણ પ॒વિત્રે॑ણ॒ વસો॒ સ્સૂર્ય॑સ્ય ર॒શ્મિભિઃ॑ ॥ આજ્યેન સ્નપયામિ ॥

મધુ અભિષેકં
મધુ॒વાતા॑ ઋતાયતે મધુ॒ક્ષરંતિ॒ સિંધ॑વઃ । માધ્વી᳚ર્નસ્સં॒ત્વોષ॑ધીઃ । મધુ॒નક્ત॑ મુ॒તોષસિ॒ મધુ॑મ॒ત્પાર્થિ॑વ॒ગ્-મ્॒ રજઃ॑ । મધુ॒દ્યૌર॑સ્તુ નઃ પિ॒તા । મધુ॑માન્નો॒ વન॒સ્પતિ॒ર્મધુ॑માગ્-મ્ અસ્તુ॒ સૂર્યઃ॑ । માધ્વી॒ર્ગાવો॑ ભવંતુ નઃ ॥ મધુના સ્નપયામિ ॥

શર્કરાભિષેકં
સ્વા॒દુઃ પ॑વસ્વ દિ॒વ્યાય॒ જન્મ॑ને સ્વા॒દુરિંદ્રા᳚ય સુ॒હવી᳚તુ॒ નામ્ને᳚ । સ્વા॒દુર્મિ॒ત્રાય॒ વરુ॑ણાય વા॒યવે બૃહ॒સ્પત॑યે॒ મધુ॑મા॒ગ્-મ્ અદા᳚ભ્યઃ ॥ શર્કરયા સ્નપયામિ ॥

યાઃ ફ॒લિનીર્યા અ॑ફ॒લા અ॑પુ॒ષ્પાયાશ્ચ॑ પુ॒ષ્પિણીઃ᳚ । બૃહ॒સ્પતિ॑ પ્રસૂતા॒સ્તાનો મુંચસ્ત્વગ્-મ્ હ॑સઃ ॥ ફલોદકેન સ્નપયામિ ॥

શુદ્ધોદક અભિષેકં
ઓં આપો॒ હિષ્ઠા મ॑યો॒ભુવઃ॑ । તા ન॑ ઊ॒ર્જે દ॑ધાતન । મ॒હેરણા॑ય॒ ચક્ષ॑સે । યો વઃ॑ શિ॒વત॑મો॒ રસઃ॑ । તસ્ય॑ ભાજયતે॒ હ નઃ॒ । ઉ॒ષ॒તીરિ॑વ મા॒તરઃ॑ । તસ્મા॒ અર॑ંગ મામ વઃ । યસ્ય॒ ક્ષયા॑ય॒ જિ॑ન્વથ । આપો॑ જ॒નય॑થા ચ નઃ ॥ ઇતિ પંચામૃતેન સ્નાપયિત્વા ॥

********

Leave a Comment