[പംചാമൃത സ്നാനാഭിഷേകമ്] ᐈ Panchamruta Snanam Lyrics In Malayalam Pdf

Panchamruta Snanam Lyrics In Malayalam ക്ഷീരാഭിഷേകംആപ്യാ॑യസ്വ॒ സമേ॑തു തേ വി॒ശ്വത॑സ്സോമ॒വൃഷ്ണി॑യം । ഭവാ॒വാജ॑സ്യ സംഗ॒ധേ ॥ ക്ഷീരേണ സ്നപയാമി ॥ ദധ്യാഭിഷേകംദ॒ധി॒ക്രാവണ്ണോ॑ അ॒കാരിഷം॒ ജി॒ഷ്ണോരശ്വ॑സ്യ വാ॒ജിനഃ॑ । സു॒ര॒ഭിനോ॒ മുഖാ॑കര॒ത്പ്രണ॒ ആയൂഗ്മ്॑ഷിതാരിഷത് ॥ ദധ്നാ സ്നപയാമി ॥ ആജ്യാഭിഷേകംശു॒ക്രമ॑സി॒ ജ്യോതി॑രസി॒ തേജോ॑ഽസി ദേ॒വോവസ്സ॑വിതോ॒ത്പു॑നാ॒ ത്വച്ഛി॑ദ്രേണ പ॒വിത്രേ॑ണ॒ വസോ॒ സ്സൂര്യ॑സ്യ ര॒ശ്മിഭിഃ॑ ॥ ആജ്യേന സ്നപയാമി ॥ മധു അഭിഷേകംമധു॒വാതാ॑ ഋതായതേ മധു॒ക്ഷരംതി॒ സിംധ॑വഃ । മാധ്വീ᳚ര്നസ്സം॒ത്വോഷ॑ധീഃ । മധു॒നക്ത॑ മു॒തോഷസി॒ മധു॑മ॒ത്പാര്ഥി॑വ॒ഗ്മ്॒ രജഃ॑ । മധു॒ദ്യൌര॑സ്തു … Read more