[പംചാമൃത സ്നാനാഭിഷേകമ്] ᐈ Panchamruta Snanam Lyrics In Malayalam Pdf

Panchamruta Snanam Lyrics In Malayalam

ക്ഷീരാഭിഷേകം
ആപ്യാ॑യസ്വ॒ സമേ॑തു തേ വി॒ശ്വത॑സ്സോമ॒വൃഷ്ണി॑യം । ഭവാ॒വാജ॑സ്യ സംഗ॒ധേ ॥ ക്ഷീരേണ സ്നപയാമി ॥

ദധ്യാഭിഷേകം
ദ॒ധി॒ക്രാവണ്ണോ॑ അ॒കാരിഷം॒ ജി॒ഷ്ണോരശ്വ॑സ്യ വാ॒ജിനഃ॑ । സു॒ര॒ഭിനോ॒ മുഖാ॑കര॒ത്പ്രണ॒ ആയൂഗ്മ്॑ഷിതാരിഷത് ॥ ദധ്നാ സ്നപയാമി ॥

ആജ്യാഭിഷേകം
ശു॒ക്രമ॑സി॒ ജ്യോതി॑രസി॒ തേജോ॑ഽസി ദേ॒വോവസ്സ॑വിതോ॒ത്പു॑നാ॒ ത്വച്ഛി॑ദ്രേണ പ॒വിത്രേ॑ണ॒ വസോ॒ സ്സൂര്യ॑സ്യ ര॒ശ്മിഭിഃ॑ ॥ ആജ്യേന സ്നപയാമി ॥

മധു അഭിഷേകം
മധു॒വാതാ॑ ഋതായതേ മധു॒ക്ഷരംതി॒ സിംധ॑വഃ । മാധ്വീ᳚ര്നസ്സം॒ത്വോഷ॑ധീഃ । മധു॒നക്ത॑ മു॒തോഷസി॒ മധു॑മ॒ത്പാര്ഥി॑വ॒ഗ്മ്॒ രജഃ॑ । മധു॒ദ്യൌര॑സ്തു നഃ പി॒താ । മധു॑മാന്നോ॒ വന॒സ്പതി॒ര്മധു॑മാഗ്മ് അസ്തു॒ സൂര്യഃ॑ । മാധ്വീ॒ര്ഗാവോ॑ ഭവംതു നഃ ॥ മധുനാ സ്നപയാമി ॥

ശര്കരാഭിഷേകം
സ്വാ॒ദുഃ പ॑വസ്വ ദി॒വ്യായ॒ ജന്മ॑നേ സ്വാ॒ദുരിംദ്രാ᳚യ സു॒ഹവീ᳚തു॒ നാമ്നേ᳚ । സ്വാ॒ദുര്മി॒ത്രായ॒ വരു॑ണായ വാ॒യവേ ബൃഹ॒സ്പത॑യേ॒ മധു॑മാ॒ഗ്മ് അദാ᳚ഭ്യഃ ॥ ശര്കരയാ സ്നപയാമി ॥

യാഃ ഫ॒ലിനീര്യാ അ॑ഫ॒ലാ അ॑പു॒ഷ്പായാശ്ച॑ പു॒ഷ്പിണീഃ᳚ । ബൃഹ॒സ്പതി॑ പ്രസൂതാ॒സ്താനോ മുംചസ്ത്വഗ്മ് ഹ॑സഃ ॥ ഫലോദകേന സ്നപയാമി ॥

ശുദ്ധോദക അഭിഷേകം
ഓം ആപോ॒ ഹിഷ്ഠാ മ॑യോ॒ഭുവഃ॑ । താ ന॑ ഊ॒ര്ജേ ദ॑ധാതന । മ॒ഹേരണാ॑യ॒ ചക്ഷ॑സേ । യോ വഃ॑ ശി॒വത॑മോ॒ രസഃ॑ । തസ്യ॑ ഭാജയതേ॒ ഹ നഃ॒ । ഉ॒ഷ॒തീരി॑വ മാ॒തരഃ॑ । തസ്മാ॒ അര॑ംഗ മാമ വഃ । യസ്യ॒ ക്ഷയാ॑യ॒ ജി॑ന്വഥ । ആപോ॑ ജ॒നയ॑ഥാ ച നഃ ॥ ഇതി പംചാമൃതേന സ്നാപയിത്വാ ॥

********

Leave a Comment