[பஞ்சாம்ருத ஸ்நாநாபி4ஷேகம்] ᐈ Panchamruta Snanam Lyrics In Tamil Pdf

Panchamruta Snanam Lyrics In Tamil க்ஷீராபி4ஷேகம்ஆப்யா॑யஸ்வ॒ ஸமே॑து தே வி॒ஶ்வத॑ஸ்ஸோம॒வ்ருஷ்ணி॑யம் । ப4வா॒வாஜ॑ஸ்ய ஸங்க॒3தே4 ॥ க்ஷீரேண ஸ்நபயாமி ॥ த3த்4யாபி4ஷேகம்த॒3தி॒4க்ராவண்ணோ॑ அ॒காரிஷம்॒ ஜி॒ஷ்ணோரஶ்வ॑ஸ்ய வா॒ஜிந:॑ । ஸு॒ர॒பி4நோ॒ முகா॑2கர॒த்ப்ரண॒ ஆயூக்3ம்॑ஷிதாரிஷத் ॥ த3த்4நா ஸ்நபயாமி ॥ ஆஜ்யாபி4ஷேகம்ஶு॒க்ரம॑ஸி॒ ஜ்யோதி॑ரஸி॒ தேஜோ॑ஸி தே॒3வோவஸ்ஸ॑விதோ॒த்பு॑நா॒ த்வச்சி॑2த்3ரேண ப॒வித்ரே॑ண॒ வஸோ॒ ஸ்ஸூர்ய॑ஸ்ய ர॒ஶ்மிபி॑4: ॥ ஆஜ்யேந ஸ்நபயாமி ॥ மது4 அபி4ஷேகம்மது॒4வாதா॑ ருதாயதே மது॒4க்ஷரந்தி॒ ஸிந்த॑4வ: । மாத்4வீ᳚ர்நஸ்ஸ॒ந்த்வோஷ॑தீ4: । மது॒4நக்த॑ மு॒தோஷஸி॒ மது॑4ம॒த்பார்தி॑2வ॒க்3ம்॒ ரஜ:॑ । மது॒4த்3யௌர॑ஸ்து … Read more