[பஞ்சாம்ருத ஸ்நாநாபி4ஷேகம்] ᐈ Panchamruta Snanam Lyrics In Tamil Pdf

Panchamruta Snanam Lyrics In Tamil

க்ஷீராபி4ஷேகம்
ஆப்யா॑யஸ்வ॒ ஸமே॑து தே வி॒ஶ்வத॑ஸ்ஸோம॒வ்ருஷ்ணி॑யம் । ப4வா॒வாஜ॑ஸ்ய ஸங்க॒3தே4 ॥ க்ஷீரேண ஸ்நபயாமி ॥

த3த்4யாபி4ஷேகம்
த॒3தி॒4க்ராவண்ணோ॑ அ॒காரிஷம்॒ ஜி॒ஷ்ணோரஶ்வ॑ஸ்ய வா॒ஜிந:॑ । ஸு॒ர॒பி4நோ॒ முகா॑2கர॒த்ப்ரண॒ ஆயூக்3ம்॑ஷிதாரிஷத் ॥ த3த்4நா ஸ்நபயாமி ॥

ஆஜ்யாபி4ஷேகம்
ஶு॒க்ரம॑ஸி॒ ஜ்யோதி॑ரஸி॒ தேஜோ॑ஸி தே॒3வோவஸ்ஸ॑விதோ॒த்பு॑நா॒ த்வச்சி॑2த்3ரேண ப॒வித்ரே॑ண॒ வஸோ॒ ஸ்ஸூர்ய॑ஸ்ய ர॒ஶ்மிபி॑4: ॥ ஆஜ்யேந ஸ்நபயாமி ॥

மது4 அபி4ஷேகம்
மது॒4வாதா॑ ருதாயதே மது॒4க்ஷரந்தி॒ ஸிந்த॑4வ: । மாத்4வீ᳚ர்நஸ்ஸ॒ந்த்வோஷ॑தீ4: । மது॒4நக்த॑ மு॒தோஷஸி॒ மது॑4ம॒த்பார்தி॑2வ॒க்3ம்॒ ரஜ:॑ । மது॒4த்3யௌர॑ஸ்து ந: பி॒தா । மது॑4மாந்நோ॒ வந॒ஸ்பதி॒ர்மது॑4மாக்3ம் அஸ்து॒ ஸூர்ய:॑ । மாத்4வீ॒ர்கா3வோ॑ ப4வந்து ந: ॥ மது4நா ஸ்நபயாமி ॥

ஶர்கராபி4ஷேகம்
ஸ்வா॒து3: ப॑வஸ்வ தி॒3வ்யாய॒ ஜந்ம॑நே ஸ்வா॒து3ரிந்த்3ரா᳚ய ஸு॒ஹவீ᳚து॒ நாம்நே᳚ । ஸ்வா॒து3ர்மி॒த்ராய॒ வரு॑ணாய வா॒யவே ப்3ருஹ॒ஸ்பத॑யே॒ மது॑4மா॒க்3ம் அதா᳚3ப்4ய: ॥ ஶர்கரயா ஸ்நபயாமி ॥

யா: ப॒2லிநீர்யா அ॑ப॒2லா அ॑பு॒ஷ்பாயாஶ்ச॑ பு॒ஷ்பிணீ:᳚ । ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॑ ப்ரஸூதா॒ஸ்தாநோ முஞ்சஸ்த்வக்3ம் ஹ॑ஸ: ॥ ப2லோத3கேந ஸ்நபயாமி ॥

ஶுத்3தோ4த3க அபி4ஷேகம்
ஓம் ஆபோ॒ ஹிஷ்டா2 ம॑யோ॒பு4வ:॑ । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த॑3தா4தந । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ:॑ ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ:॑ । தஸ்ய॑ பா4ஜயதே॒ ஹ ந:॒ । உ॒ஷ॒தீரி॑வ மா॒தர:॑ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க3 மாம வ: । யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜி॑ந்வத2 । ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா2 ச ந: ॥ இதி பஞ்சாம்ருதேந ஸ்நாபயித்வா ॥

********

Leave a Comment