[રાઘવેંદ્ર અષ્ટોત્તર] ᐈ Raghavendra Ashtottara Satanamavali Lyrics In Gujarati Pdf

Venkateswara Suprabhatam Stotram Lyrics In Gujarati ઓં સ્વવાગ્દે વ તાસરિ દ્બ ક્તવિમલી કર્ત્રે નમઃઓં રાઘવેંદ્રાય નમઃઓં સકલ પ્રદાત્રે નમઃઓં ભ ક્તૌઘ સંભે દન દ્રુષ્ટિ વજ્રાય નમઃઓં ક્ષમા સુરેંદ્રાય નમઃઓં હરિ પાદકંજ નિષેવ ણાલબ્દિ સમસ્તે સંપદે નમઃઓં દેવ સ્વભાવાય નમઃઓં દિ વિજદ્રુમાય નમઃઓં ઇષ્ટ પ્રદાત્રે નમઃઓં ભવ્ય સ્વરૂપાય નમઃ ॥ 10 ॥ઓં ભ વ દુઃખતૂલ સંઘાગ્નિચર્યાય … Read more