[રાઘવેંદ્ર અષ્ટોત્તર] ᐈ Raghavendra Ashtottara Satanamavali Lyrics In Gujarati Pdf

Venkateswara Suprabhatam Stotram Lyrics In Gujarati

ઓં સ્વવાગ્દે વ તાસરિ દ્બ ક્તવિમલી કર્ત્રે નમઃ
ઓં રાઘવેંદ્રાય નમઃ
ઓં સકલ પ્રદાત્રે નમઃ
ઓં ભ ક્તૌઘ સંભે દન દ્રુષ્ટિ વજ્રાય નમઃ
ઓં ક્ષમા સુરેંદ્રાય નમઃ
ઓં હરિ પાદકંજ નિષેવ ણાલબ્દિ સમસ્તે સંપદે નમઃ
ઓં દેવ સ્વભાવાય નમઃ
ઓં દિ વિજદ્રુમાય નમઃ
ઓં ઇષ્ટ પ્રદાત્રે નમઃ
ઓં ભવ્ય સ્વરૂપાય નમઃ ॥ 10 ॥
ઓં ભ વ દુઃખતૂલ સંઘાગ્નિચર્યાય નમઃ
ઓં સુખ ધૈર્ય શાલિને નમઃ
ઓં સમસ્ત દુષ્ટગ્ર હનિગ્ર હેશાય નમઃ
ઓં દુરત્ય યો પપ્લ સિંધુ સેતવે નમઃ
ઓં નિરસ્ત દોષાય નમઃ
ઓં નિર વધ્યદેહાય નમઃ
ઓં પ્રત્યર્ધ મૂકત્વવિધાન ભાષાય નમઃ
ઓં વિદ્વત્સરિ જ્ઞેય મહા વિશેષાય નમઃ
ઓં વા ગ્વૈખરી નિર્જિત ભવ્ય શે ષાય નમઃ
ઓં સંતાન સંપત્સરિશુદ્દભક્તી વિજ્ઞાન નમઃ ॥20 ॥
ઓં વાગ્દે હસુપાટવાદિ ધાત્રે નમઃ
ઓં શરિરોત્ધ સમસ્ત દોષ હંત્રે નમઃ
ઓં શ્રી ગુરુ રાઘવેંદ્રાય નમઃ
ઓં તિરસ્કૃત સુંનદી જલપાદો દક મહિમાવતે નમઃ
ઓં દુસ્તા પત્રય નાશનાય નમઃ
ઓં મહાવંદ્યાસુપુત્ર દાયકાય નમઃ
ઓં વ્યંગય સ્વંગ સમૃદ્દ દાય નમઃ
ઓં ગ્રહપાપા પહયે નમઃ
ઓં દુરિતકાનદાવ ભુત સ્વભક્તિ દર્શ નાય નમઃ ॥ 30 ॥
ઓં સર્વતંત્ર સ્વતંત્રય નમઃ
ઓં શ્રીમધ્વમતવર્દનાય નમઃ
ઓં વિજયેંદ્ર કરા બ્જોત્દ સુદોંદ્રવર પૂત્રકાય નમઃ
ઓં યતિરાજયે નમઃ
ઓં ગુરુવે નમઃ
ઓં ભયા પહાય નમઃ
ઓં જ્ઞાન ભક્તી સુપુત્રાયુર્યશઃ
શ્રી પુણ્યવર્દ નાય નમઃ
ઓં પ્રતિવાદિ ભયસ્વંત ભેદ ચિહ્નાર્ધ રાય નમઃ
ઓં સર્વ વિદ્યાપ્રવીણાય નમઃ
ઓં અપરોક્ષિ કૃત શ્રીશાય નમઃ ॥ 40 ॥
ઓં અપેક્ષિત પ્રદાત્રે નમઃ
ઓં દાયાદાક્ષિણ્ય વૈરાગ્ય વાક્પાટવ મુખાંકિ તાય નમઃ
ઓં શાપાનુગ્ર હશાક્તય નમઃ
ઓં અજ્ઞાન વિસ્મૃતિ બ્રાંતિ નમઃ
ઓં સંશયાપસ્મૃતિ ક્ષ યદોષ નાશકાય નમઃ
ઓં અષ્ટાક્ષર જપેસ્ટાર્દ પ્રદાત્રે નમઃ
ઓં અધ્યાત્મય સમુદ્ભવકાયજ દોષ હંત્રે નમઃ
ઓં સર્વ પુણ્યર્ધ પ્રદાત્રે નમઃ
ઓં કાલત્ર યપ્રાર્ધ નાકર્ત્યહિકામુષ્મક સર્વસ્ટા પ્રદાત્રે નમઃ
ઓં અગમ્ય મહિમ્નેનમઃ ॥ 50 ॥
ઓં મહયશશે નમઃ
ઓં મદ્વમત દુગ્દાબ્દિ ચંદ્રાય નમઃ
ઓં અનઘાય નમઃ
ઓં યધાશક્તિ પ્રદક્ષિણ કૃત સર્વયાત્ર ફલદાત્રે નમઃ
ઓં શિરોધારણ સર્વતીર્ધ સ્નાન ફતદાતૃ સમવ બંદાવન ગત જાલય નમઃ
ઓં નમઃ કરણ સર્વભિસ્ટા ધાર્તે નમઃ
ઓં સંકીર્તન વેદાદ્યર્દ જ્ઞાન દાત્રે નમઃ
ઓં સંસાર મગ્નજનોદ્દાર કર્ત્રે નમઃ
ઓં કુસ્ટદિ રોગ નિવર્ત કાય નમઃ
ઓં અંધ દિવ્ય દૃષ્ટિ ધાત્રે નમઃ ॥ 60 ॥
ઓં એડ મૂકવાક્સતુત્વ પ્રદાત્રે નમઃ
ઓં પૂર્ણા યુ:પ્રદાત્રે નમઃ
ઓં પૂર્ણ સંપ ત્સ્ર દાત્રે નમઃ
ઓં કુક્ષિ ગત સર્વદોષમ્નાનમઃ
ઓં પંગુ ખંજ સમીચાનાવ યવ નમઃ
ઓં ભુત પ્રેત પિશાચાદિ પિડાઘ્નેનમઃ
ઓં દીપ સંયોજનજ્ઞાન પુત્રા દાત્રે નમઃ
ઓં ભવ્ય જ્ઞાન ભક્ત્યદિ વર્દનાય નમઃ
ઓં સર્વાભિષ્ટ પ્રદાય નમઃ
ઓં રાજચોર મહા વ્યા ઘ્ર સર્પન ક્રાદિ પિડનઘ્નેનમઃ ॥ 70 ॥
ઓં સ્વસ્તોત્ર પરનેસ્ટાર્ધ સમૃદ્ધ દય નમઃ
ઓં ઉદ્ય ત્પ્રુદ્યોન ધર્મકૂર્માસન સ્દાય નમઃ
ઓં ખદ્ય ખદ્યો તન દ્યોત પ્રતાપાય નમઃ
ઓં શ્રીરામમાનસાય નમઃ
ઓં દૃત કાષાયવ સનાય નમઃ
ઓં તુલસિહાર વક્ષ નમઃ
ઓં દોર્દંડ વિલસદ્દંડ કમંડલુ વિરાજિતાય નમઃ
ઓં અભય જ્ઞાન સમુદ્રાક્ષ માલાશીલક રાંબુજાય નમઃ
ઓં યોગેંદ્ર વંદ્ય પાદાબ્જાય નમઃ
ઓં પાપાદ્રિ પાટન વજ્રાય નમઃ ॥ 80 ॥
ઓં ક્ષમા સુર ગણાધી શાય નમઃ
ઓં હરિ સેવલબ્દિ સર્વ સંપદે નમઃ
ઓં તત્વ પ્રદર્શકાય નમઃ
ઓં ભવ્યકૃતે નમઃ
ઓં બહુવાદિ વિજયિને નમઃ
ઓં પુણ્યવર્દન પાદાબ્જાભિ ષેક જલ સંચાયાય નમઃ
ઓં દ્યુનદી તુલ્યસદ્ગુણાય નમઃ
ઓં ભક્તાઘવિદ્વંસકર નિજમૂરિ પ્રદર્શકાય નમઃ ॥ 90 ॥
ઓં જગદ્ગુર વે નમઃ કૃપાનિધ યે નમઃ
ઓં સર્વશાસ્ત્ર વિશારદાય નમઃ
ઓં નિખિલેંદ્રિ યદોષ ઘ્ને નમઃ
ઓં અષ્ટાક્ષર મનૂદિ તાય નમઃ
ઓં સર્વસૌખ્યકૃતે નમઃ
ઓં મૃત પોત પ્રાણાદાત્રે નમઃ
ઓં વેદિ સ્ધપુરુષોજ્જી વિને નમઃ
ઓં વહ્નિસ્ત માલિકોદ્દ ર્ત્રે નમઃ
ઓં સમગ્ર ટીક વ્યાખ્યાત્રે નમઃ
ઓં ભાટ્ટ સંગ્ર હકૃતે નમઃ ॥ 100 ॥
ઓં સુધાપર મિળોદ્દ ર્ત્રે નમઃ
ઓં અપસ્મારા પહ ર્ત્રે નમઃ
ઓં ઉપનિષ ત્ખંડાર્ધ કૃતે નમઃ
ઓં ઋ ગ્વ્યખ્યાન કૃદાચાર્યાય નમઃ
ઓં મંત્રાલય નિવસિને નમઃ
ઓં ન્યાય મુક્તા વલીક ર્ત્રે નમઃ
ઓં ચંદ્રિ કાવ્યાખ્યાક ર્ત્રે નમઃ
ઓં સુંતંત્ર દીપિકા ર્ત્રે નમઃ
ઓં ગીતાર્દ સંગ્રહકૃતે નમઃ ॥ 108 ॥

********

Leave a Comment