[ராக4வேந்த்3ர அஷ்டோத்தர] ᐈ Raghavendra Ashtottara Satanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Venkateswara Suprabhatam Stotram Lyrics In Tamil ஓம் ஸ்வவாக்3தே3 வ தாஸரி த்3ப3 க்தவிமலீ கர்த்ரே நம:ஓம் ராக4வேந்த்3ராய நம:ஓம் ஸகல ப்ரதா3த்ரே நம:ஓம் ப4 க்தௌக4 ஸம்பே4 த3ந த்3ருஷ்டி வஜ்ராய நம:ஓம் க்ஷமா ஸுரெந்த்3ராய நம:ஓம் ஹரி பாத3கஞ்ஜ நிஷேவ ணாலப்3தி3 ஸமஸ்தே ஸம்பதே3 நம:ஓம் தே3வ ஸ்வபா4வாய நம:ஓம் தி3 விஜத்3ருமாய நம:ஓம் இஷ்ட ப்ரதா3த்ரே நம:ஓம் ப4வ்ய ஸ்வரூபாய நம: ॥ 1௦ ॥ஓம் ப4 வ து3:க2தூல ஸங்கா4க்3நிசர்யாய நம:ஓம் ஸுக2 தை4ர்ய ஶாலிநே நம:ஓம் ஸமஸ்த து3ஷ்டக்3ர ஹநிக்3ர ஹேஶாய நம:ஓம் … Read more