[ശ്രീ രഘുവീര ഗദ്യമ്] ᐈ Sri Raghuveera Gadyam Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Raghuveera Gadyam Lyrics In Malayalam ശ്രീമാന്വേംകടനാഥാര്യ കവിതാര്കിക കേസരി ।വേദാംതാചാര്യവര്യോമേ സന്നിധത്താം സദാഹൃദി ॥ ജയത്യാശ്രിത സംത്രാസ ധ്വാംത വിധ്വംസനോദയഃ ।പ്രഭാവാന് സീതയാ ദേവ്യാ പരമവ്യോമ ഭാസ്കരഃ ॥ ജയ ജയ മഹാവീര മഹാധീര ധൌരേയ,ദേവാസുര സമര സമയ സമുദിത നിഖില നിര്ജര നിര്ധാരിത നിരവധിക മാഹാത്മ്യ,ദശവദന ദമിത ദൈവത പരിഷദഭ്യര്ഥിത ദാശരഥി ഭാവ,ദിനകര കുല കമല ദിവാകര,ദിവിഷദധിപതി രണ സഹചരണ ചതുര ദശരഥ ചരമ ഋണവിമൊചന,കോസല സുതാ കുമാര ഭാവ കംചുകിത കാരണാകാര,കൌമാര … Read more