[ശ്രീ രഘുവീര ഗദ്യമ്] ᐈ Sri Raghuveera Gadyam Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Raghuveera Gadyam Lyrics In Malayalam

ശ്രീമാന്വേംകടനാഥാര്യ കവിതാര്കിക കേസരി ।
വേദാംതാചാര്യവര്യോമേ സന്നിധത്താം സദാഹൃദി ॥

ജയത്യാശ്രിത സംത്രാസ ധ്വാംത വിധ്വംസനോദയഃ ।
പ്രഭാവാന് സീതയാ ദേവ്യാ പരമവ്യോമ ഭാസ്കരഃ ॥

ജയ ജയ മഹാവീര മഹാധീര ധൌരേയ,
ദേവാസുര സമര സമയ സമുദിത നിഖില നിര്ജര നിര്ധാരിത നിരവധിക മാഹാത്മ്യ,
ദശവദന ദമിത ദൈവത പരിഷദഭ്യര്ഥിത ദാശരഥി ഭാവ,
ദിനകര കുല കമല ദിവാകര,
ദിവിഷദധിപതി രണ സഹചരണ ചതുര ദശരഥ ചരമ ഋണവിമൊചന,
കോസല സുതാ കുമാര ഭാവ കംചുകിത കാരണാകാര,
കൌമാര കേളി ഗോപായിത കൌശികാധ്വര,
രണാധ്വര ധുര്യ ഭവ്യ ദിവ്യാസ്ത്ര ബൃംദ വംദിത,
പ്രണത ജന വിമത വിമഥന ദുര്ലലിത ദോര്ലലിത,
തനുതര വിശിഖ വിതാഡന വിഘടിത വിശരാരു ശരാരു താടകാ താടകേയ,
ജഡകിരണ ശകലധര ജടില നടപതി മകുട തട നടനപടു വിബുധസരിദതിബഹുള മധുഗളന ലലിതപദ
നളിനരജ ഉപമൃദിത നിജവൃജിന ജഹദുപല തനുരുചിര പരമ മുനിവര യുവതി നുത,
കുശിക സുത കഥിത വിദിത നവ വിവിധ കഥ,
മൈഥില നഗര സുലോചനാ ലോചന ചകോര ചംദ്ര,
ഖംഡപരശു കോദംഡ പ്രകാംഡ ഖംഡന ശൌംഡ ഭുജദംഡ,
ചംഡകര കിരണ മംഡല ബോധിത പുംഡരീക വന രുചി ലുംടാക ലോചന,
മോചിത ജനക ഹൃദയ ശംകാതംക,
പരിഹൃത നിഖില നരപതി വരണ ജനക ദുഹിതൃ കുചതട വിഹരണ സമുചിത കരതല,
ശതകോടി ശതഗുണ കഠിന പരശുധര മുനിവര കരധൃത ദുരവനമതമ നിജ ധനുരാകര്ഷണ പ്രകാശിത പാരമേഷ്ഠ്യ,
ക്രതുഹര ശിഖരി കംതുക വിഹൃത്യുന്മുഖ ജഗദരുംതുദ ജിതഹരി ദംതി ദംത ദംതുര ദശവദന ദമന കുശല ദശശതഭുജ മുഖ നൃപതികുല രുധിര ഝര ഭരിത പൃഥുതര തടാക തര്പിത പിതൃക ഭൃഗുപതി സുഗതി വിഹതികര നത പരുഡിഷു പരിഘ,

അനൃത ഭയ മുഷിത ഹൃദയ പിതൃ വചന പാലന പ്രതിജ്ഞാവജ്ഞാത യൌവരാജ്യ,
നിഷാദ രാജ സൌഹൃദ സൂചിത സൌശീല്യ സാഗര,
ഭരദ്വാജ ശാസന പരിഗൃഹീത വിചിത്ര ചിത്രകൂട ഗിരി കടക തട രമ്യാവസഥ,
അനന്യശാസനീയ,
പ്രണത ഭരത മകുടതട സുഘടിത പാദുകാഗ്ര്യാഭിഷേക, നിര്വര്തിത സര്വലോക യോഗ ക്ഷേമ,
പിശിത രുചി വിഹിത ദുരിത വലമഥന തനയ ബലിഭുഗനുഗതി സരഭസ ശയന തൃണ ശകല പരിപതന ഭയ ചകിത സകല സുര മുനിവര ബഹുമത മഹാസ്ത്ര സാമര്ഥ്യ,
ദ്രുഹിണ ഹര വലമഥന ദുരാലക്ഷ ശരലക്ഷ,
ദംഡകാ തപോവന ജംഗമ പാരിജാത,
വിരാധ ഹരിണ ശാര്ദൂല,
വിലുളിത ബഹുഫല മഖ കലമ രജനിചര മൃഗ മൃഗയാരംഭ സംഭൃത ചീരഭൃദനുരോധ,
ത്രിശിരഃ ശിരസ്ത്രിതയ തിമിര നിരാസ വാസരകര,
ദൂഷണ ജലനിധി ശോഷണ തോഷിത ഋഷിഗണ ഘോഷിത വിജയ ഘോഷണ,
ഖരതര ഖര തരു ഖംഡന ചംഡ പവന,
ദ്വിസപ്ത രക്ഷഃ സഹസ്ര നളവന വിലോലന മഹാകലഭ,
അസഹായ ശൂര,
അനപായ സാഹസ,
മഹിത മഹാമൃഥ ദര്ശന മുദിത മൈഥിലീ ദൃഢതര പരിരംഭണ വിഭവ വിരോപിത വികട വീരവ്രണ,
മാരീച മായാ മൃഗ ചര്മ പരികര്മിത നിര്ഭര ദര്ഭാസ്തരണ,
വിക്രമ യശോ ലാഭ വിക്രീത ജീവിത ഗൃധ്രരാജ ദേഹ ദിധക്ഷാ ലക്ഷിത ഭക്തജന ദാക്ഷിണ്യ,
കല്പിത വിബുധഭാവ കബംധാഭിനംദിത,
അവംധ്യ മഹിമ മുനിജന ഭജന മുഷിത ഹൃദയ കലുഷ ശബരീ മോക്ഷ സാക്ഷിഭൂത,

പ്രഭംജനതനയ ഭാവുക ഭാഷിത രംജിത ഹൃദയ,
തരണിസുത ശരണാഗതി പരതംത്രീകൃത സ്വാതംത്ര്യ,
ദൃഢഘടിത കൈലാസ കോടി വികട ദുംദുഭി കംകാള കൂട ദൂര വിക്ഷേപ ദക്ഷ ദക്ഷിണേതര പാദാംഗുഷ്ഠ ദരചലന വിശ്വസ്ത സുഹൃദാശയ,
അതിപൃഥുല ബഹു വിടപി ഗിരി ധരണി വിവര യുഗപദുദയ വിവൃത ചിത്രപുംഖ വൈചിത്ര്യ,
വിപുല ഭുജ ശൈലമൂല നിബിഡ നിപീഡിത രാവണ രണരണക ജനക ചതുരുദധി വിഹരണ ചതുര കപികുലപതി ഹൃദയ വിശാല ശിലാതല ദാരണ ദാരുണ ശിലീമുഖ,
അപാര പാരാവാര പരിഖാ പരിവൃത പരപുര പരിസൃത ദവ ദഹന ജവന പവനഭവ കപിവര പരിഷ്വംഗ ഭാവിത സര്വസ്വ ദാന,
അഹിത സഹോദര രക്ഷഃ പരിഗ്രഹ വിസംവാദി വിവിധ സചിവ വിപ്രലംഭ (വിസ്രംഭണ) സമയ സംരംഭ സമുജ്ജൃംഭിത സര്വേശ്വര ഭാവ,
സകൃത്പ്രപന്ന ജന സംരക്ഷണ ദീക്ഷിത വീര, സത്യവ്രത,
പ്രതിശയന ഭൂമികാ ഭൂഷിത പയോധി പുളിന,
പ്രളയ ശിഖി പരുഷ വിശിഖ ശിഖാ ശോഷിതാകൂപാര വാരിപൂര,
പ്രബല രിപു കലഹ കുതുക ചടുല കപികുല കരതല തൂലിത ഹൃത ഗിരി നികര സാധിത സേതുപഥ സീമാ സീമംതിത സമുദ്ര,
ദ്രുതഗതി തരുമൃഗ വരൂഥിനീ നിരുദ്ധ ലംകാവരോധ വേപഥു ലാസ്യ ലീലോപദേശ ദേശിക ധനുര്ജ്യാഘോഷ,
ഗഗന ചര കനക ഗിരി ഗരിമ ധര നിഗമമയ നിജ ഗരുഡ ഗരുദനില ലവ ഗളിത വിഷ വദന ശര കദന,
അകൃതചര വനചര രണകരണ വൈലക്ഷ്യ കൂണിതാക്ഷ ബഹുവിധ രക്ഷോ ബലാധ്യക്ഷ വക്ഷഃ കവാട പാടന പടിമ സാടോപ കോപാവലേപ,
കടുരടദടനി ടംകൃതി ചടുല കഠോര കാര്മുഖ വിനിര്ഗത വിശംകട വിശിഖ വിതാഡന വിഘടിത മകുട വിഹ്വല വിശ്രവസ്തനയ വിശ്രമ സമയ വിശ്രാണന വിഖ്യാത വിക്രമ,
കുംഭകര്ണ കുലഗിരി വിദളന ദംഭോളി ഭൂത നിശ്ശംക കംകപത്ര,
അഭിചരണ ഹുതവഹ പരിചരണ വിഘടന സരഭസ പരിപതദപരിമിത കപിബല ജലധി ലഹരി കലകലരവ കുപിത മഘവജി ദഭിഹനനകൃദനുജ സാക്ഷിക രാക്ഷസ ദ്വംദ്വയുദ്ധ,
അപ്രതിദ്വംദ്വ പൌരുഷ,
ത്ര്യംബക സമധിക ഘോരാസ്ത്രാഡംബര,
സാരഥി ഹൃത രഥ സത്രപ ശാത്രവ സത്യാപിത പ്രതാപ,
ശിത ശര കൃത ലവണ ദശമുഖ മുഖ ദശക നിപതന പുനരുദയ ദര ഗളിത ജനിത ദര തരള ഹരിഹയ നയന നളിനവന രുചി ഖചിത ഖതല നിപതിത സുരതരു കുസുമ വിതതി സുരഭിത രഥ പഥ,
അഖില ജഗദധിക ഭുജ ബല ദശ ലപന ദശക ലവന ജനിത കദന പരവശ രജനിചര യുവതി വിലപന വചന സമവിഷയ നിഗമ ശിഖര നികര മുഖര മുഖ മുനി വര പരിപണിത,
അഭിഗത ശതമഖ ഹുതവഹ പിതൃപതി നിരൃതി വരുണ പവന ധനദ ഗിരിശ മുഖ സുരപതി നുത മുദിത,
അമിത മതി വിധി വിദിത കഥിത നിജ വിഭവ ജലധി പൃഷത ലവ,
വിഗത ഭയ വിബുധ പരിബൃഢ വിബോധിത വീരശയന ശായിത വാനര പൃതനൌഘ,
സ്വ സമയ വിഘടിത സുഘടിത സഹൃദയ സഹധര്മചാരിണീക,
വിഭീഷണ വശംവദീകൃത ലംകൈശ്വര്യ,
നിഷ്പന്ന കൃത്യ,
ഖ പുഷ്പിത രിപു പക്ഷ,
പുഷ്പക രഭസ ഗതി ഗോഷ്പദീകൃത ഗഗനാര്ണവ,
പ്രതിജ്ഞാര്ണവ തരണ കൃത ക്ഷണ ഭരത മനോരഥ സംഹിത സിംഹാസനാധിരൂഢ,
സ്വാമിന്, രാഘവ സിംഹ,
ഹാടക ഗിരി കടക സദൃശ പാദ പീഠ നികട തട പരിലുഠിത നിഖില നൃപതി കിരീട കോടി വിവിധ മണി ഗണ കിരണ നികര നീരാജിത ചരണ രാജീവ,
ദിവ്യ ഭൌമായോധ്യാധിദൈവത,
പിതൃ വധ കുപിത പരശു ധര മുനി വിഹിത നൃപ ഹനന കദന പൂര്വ കാല പ്രഭവ ശത ഗുണ പ്രതിഷ്ഠാപിത ധാര്മിക രാജ വംശ,
ശുഭ ചരിത രത ഭരത ഖര്വിത ഗര്വ ഗംധര്വ യൂഥ ഗീത വിജയ ഗാഥാ ശത,
ശാസിത മധുസുത ശത്രുഘ്ന സേവിത,
കുശ ലവ പരിഗൃഹീത കുല ഗാഥാ വിശേഷ,
വിധിവശ പരിണമദമര ഭണിതി കവിവര രചിത നിജ ചരിത നിബംധന നിശമന നിര്വൃത,
സര്വ ജന സമ്മാനിത,
പുനരുപസ്ഥാപിത വിമാന വര വിശ്രാണന പ്രീണിത വൈശ്രവണ വിശ്രാവിത യശഃ പ്രപംച,
പംചതാപന്ന മുനികുമാര സംജീവനാമൃത,
ത്രേതായുഗ പ്രവര്തിത കാര്തയുഗ വൃത്താംത,
അവികല ബഹുസുവര്ണ ഹയമഖ സഹസ്ര നിര്വഹണ നിര്വര്തിത നിജ വര്ണാശ്രമ ധര്മ,
സര്വ കര്മ സമാരാധ്യ,
സനാതന ധര്മ,
സാകേത ജനപദ ജനി ധനിക ജംഗമ തദിതര ജംതു ജാത ദിവ്യ ഗതി ദാന ദര്ശിത നിത്യ നിസ്സീമ വൈഭവ,
ഭവ തപന താപിത ഭക്തജന ഭദ്രാരാമ,
ശ്രീ രാമഭദ്ര, നമസ്തേ പുനസ്തേ നമഃ ॥

ചതുര്മുഖേശ്വരമുഖൈഃ പുത്രപൌത്രാദിശാലിനേ ।
നമഃ സീതാസമേതായ രാമായ ഗൃഹമേധിനേ ॥

കവികഥകസിംഹകഥിതം
കഠോരസുകുമാരഗുംഭഗംഭീരമ് ।
ഭവഭയഭേഷജമേതത്
പഠത മഹാവീരവൈഭവം സുധിയഃ ॥

ഇതി ശ്രീമഹാവീരവൈഭവമ് ॥

********

Leave a Comment