[ஶ்ரீ ரகு4வீர க3த்3யம்] ᐈ Sri Raghuveera Gadyam Lyrics In Tamil Pdf

Sri Raghuveera Gadyam Lyrics In Tamil ஶ்ரீமாந்வேங்கடநாதா2ர்ய கவிதார்கிக கேஸரி ।வேதா3ந்தாசார்யவர்யோமே ஸந்நித4த்தாம் ஸதா3ஹ்ருதி3 ॥ ஜயத்யாஶ்ரித ஸந்த்ராஸ த்4வாந்த வித்4வம்ஸநோத3ய: ।ப்ரபா4வாந் ஸீதயா தே3வ்யா பரமவ்யோம பா4ஸ்கர: ॥ ஜய ஜய மஹாவீர மஹாதீ4ர தௌ4ரேய,தே3வாஸுர ஸமர ஸமய ஸமுதி3த நிகி2ல நிர்ஜர நிர்தா4ரித நிரவதி4க மாஹாத்ம்ய,த3ஶவத3ந த3மித தை3வத பரிஷத3ப்4யர்தி2த தா3ஶரதி2 பா4வ,தி3நகர குல கமல தி3வாகர,தி3விஷத3தி4பதி ரண ஸஹசரண சதுர த3ஶரத2 சரம ருணவிமொசந,கோஸல ஸுதா குமார பா4வ கஞ்சுகித காரணாகார,கௌமார கேல்தி3 கோ3பாயித கௌஶிகாத்4வர,ரணாத்4வர து4ர்ய … Read more