[ஶ்ரீ ரகு4வீர க3த்3யம்] ᐈ Sri Raghuveera Gadyam Lyrics In Tamil Pdf

Sri Raghuveera Gadyam Lyrics In Tamil

ஶ்ரீமாந்வேங்கடநாதா2ர்ய கவிதார்கிக கேஸரி ।
வேதா3ந்தாசார்யவர்யோமே ஸந்நித4த்தாம் ஸதா3ஹ்ருதி3 ॥

ஜயத்யாஶ்ரித ஸந்த்ராஸ த்4வாந்த வித்4வம்ஸநோத3ய: ।
ப்ரபா4வாந் ஸீதயா தே3வ்யா பரமவ்யோம பா4ஸ்கர: ॥

ஜய ஜய மஹாவீர மஹாதீ4ர தௌ4ரேய,
தே3வாஸுர ஸமர ஸமய ஸமுதி3த நிகி2ல நிர்ஜர நிர்தா4ரித நிரவதி4க மாஹாத்ம்ய,
3ஶவத3ந த3மித தை3வத பரிஷத3ப்4யர்தி2த தா3ஶரதி2 பா4வ,
தி3நகர குல கமல தி3வாகர,
தி3விஷத3தி4பதி ரண ஸஹசரண சதுர த3ஶரத2 சரம ருணவிமொசந,
கோஸல ஸுதா குமார பா4வ கஞ்சுகித காரணாகார,
கௌமார கேல்தி3 கோ3பாயித கௌஶிகாத்4வர,
ரணாத்4வர து4ர்ய ப4வ்ய தி3வ்யாஸ்த்ர ப்3ருந்த3 வந்தி3த,
ப்ரணத ஜந விமத விமத2ந து3ர்லலித தோ3ர்லலித,
தநுதர விஶிக2 விதாட3ந விக4டித விஶராரு ஶராரு தாடகா தாடகேய,
ஜட3கிரண ஶகலத4ர ஜடில நடபதி மகுட தட நடநபடு விபு34ஸரித3திப3ஹுல்த3 மது43ல்த3ந லலிதபத3
நல்தி3நரஜ உபம்ருதி3த நிஜவ்ருஜிந ஜஹது3பல தநுருசிர பரம முநிவர யுவதி நுத,
குஶிக ஸுத கதி2த விதி3த நவ விவித4 கத,2
மைதி2ல நக3ர ஸுலோசநா லோசந சகோர சந்த்3ர,
2ண்ட3பரஶு கோத3ண்ட3 ப்ரகாண்ட3 க2ண்ட3ந ஶௌண்ட3 பு4ஜத3ண்ட,3
சண்ட3கர கிரண மண்ட3ல போ3தி4த புண்ட3ரீக வந ருசி லுண்டாக லோசந,
மோசித ஜநக ஹ்ருத3ய ஶங்காதங்க,
பரிஹ்ருத நிகி2ல நரபதி வரண ஜநக து3ஹித்ரு குசதட விஹரண ஸமுசித கரதல,
ஶதகோடி ஶதகு3ண கடி2ந பரஶுத4ர முநிவர கரத்4ருத து3ரவநமதம நிஜ த4நுராகர்ஷண ப்ரகாஶித பாரமேஷ்ட்2ய,
க்ரதுஹர ஶிக2ரி கந்துக விஹ்ருத்யுந்முக2 ஜக33ருந்துத3 ஜிதஹரி த3ந்தி த3ந்த த3ந்துர த3ஶவத3ந த3மந குஶல த3ஶஶதபு4ஜ முக2 ந்ருபதிகுல ருதி4ர ஜ2ர ப4ரித ப்ருது2தர தடாக தர்பித பித்ருக ப்4ருகு3பதி ஸுக3தி விஹதிகர நத பருடி3ஷு பரிக,4

அந்ருத ப4ய முஷித ஹ்ருத3ய பித்ரு வசந பாலந ப்ரதிஜ்ஞாவஜ்ஞாத யௌவராஜ்ய,
நிஷாத3 ராஜ ஸௌஹ்ருத3 ஸூசித ஸௌஶீல்ய ஸாக3ர,
4ரத்3வாஜ ஶாஸந பரிக்3ருஹீத விசித்ர சித்ரகூட கி3ரி கடக தட ரம்யாவஸத,2
அநந்யஶாஸநீய,
ப்ரணத ப4ரத மகுடதட ஸுக4டித பாது3காக்3ர்யாபி4ஷேக, நிர்வர்தித ஸர்வலோக யோக3 க்ஷேம,
பிஶித ருசி விஹித து3ரித வலமத2ந தநய ப3லிபு43நுக3தி ஸரப4ஸ ஶயந த்ருண ஶகல பரிபதந ப4ய சகித ஸகல ஸுர முநிவர ப3ஹுமத மஹாஸ்த்ர ஸாமர்த்2ய,
த்3ருஹிண ஹர வலமத2ந து3ராலக்ஷ ஶரலக்ஷ,
3ண்ட3கா தபோவந ஜங்க3ம பாரிஜாத,
விராத4 ஹரிண ஶார்தூ3ல,
விலுல்தி3த ப3ஹுப2ல மக2 கலம ரஜநிசர ம்ருக3 ம்ருக3யாரம்ப4 ஸம்ப்4ருத சீரப்4ருத3நுரோத,4
த்ரிஶிர: ஶிரஸ்த்ரிதய திமிர நிராஸ வாஸரகர,
தூ3ஷண ஜலநிதி4 ஶோஷண தோஷித ருஷிக3ண கோ4ஷித விஜய கோ4ஷண,
2ரதர க2ர தரு க2ண்ட3ந சண்ட3 பவந,
த்3விஸப்த ரக்ஷ: ஸஹஸ்ர நல்த3வந விலோலந மஹாகலப,4
அஸஹாய ஶூர,
அநபாய ஸாஹஸ,
மஹித மஹாம்ருத2 த3ர்ஶந முதி3த மைதி2லீ த்3ருட4தர பரிரம்ப4ண விப4வ விரோபித விகட வீரவ்ரண,
மாரீச மாயா ம்ருக3 சர்ம பரிகர்மித நிர்ப4ர த3ர்பா4ஸ்தரண,
விக்ரம யஶோ லாப4 விக்ரீத ஜீவித க்3ருத்4ரராஜ தே3ஹ தி34க்ஷா லக்ஷித ப4க்தஜந தா3க்ஷிண்ய,
கல்பித விபு34பா4வ கப3ந்தா4பி4நந்தி3த,
அவந்த்4ய மஹிம முநிஜந பஜ4ந முஷித ஹ்ருத3ய கலுஷ ஶப3ரீ மோக்ஷ ஸாக்ஷிபூ4த,

ப்ரப4ஞ்ஜநதநய பா4வுக பா4ஷித ரஞ்ஜித ஹ்ருத3ய,
தரணிஸுத ஶரணாக3தி பரதந்த்ரீக்ருத ஸ்வாதந்த்ர்ய,
த்3ருட44டித கைலாஸ கோடி விகட து3ந்து3பி4 கங்கால்த3 கூட தூ3ர விக்ஷேப த3க்ஷ த3க்ஷிணேதர பாதா3ங்கு3ஷ்ட2 த3ரசலந விஶ்வஸ்த ஸுஹ்ருதா3ஶய,
அதிப்ருது2ல ப3ஹு விடபி கி3ரி த4ரணி விவர யுக3பது33ய விவ்ருத சித்ரபுங்க3 வைசித்ர்ய,
விபுல பு4ஜ ஶைலமூல நிபி33 நிபீடி3த ராவண ரணரணக ஜநக சதுருத3தி4 விஹரண சதுர கபிகுலபதி ஹ்ருத3ய விஶால ஶிலாதல தா3ரண தா3ருண ஶிலீமுக,2
அபார பாராவார பரிகா2 பரிவ்ருத பரபுர பரிஸ்ருத த3வ த3ஹந ஜவந பவநப4வ கபிவர பரிஷ்வங்க3 பா4வித ஸர்வஸ்வ தா3ந,
அஹித ஸஹோத3ர ரக்ஷ: பரிக்3ரஹ விஸம்வாதி3 விவித4 ஸசிவ விப்ரலம்ப4 (விஸ்ரம்ப4ண) ஸமய ஸம்ரம்ப4 ஸமுஜ்ஜ்ரும்பி4த ஸர்வேஶ்வர பா4வ,
ஸக்ருத்ப்ரபந்ந ஜந ஸம்ரக்ஷண தீ3க்ஷித வீர, ஸத்யவ்ரத,
ப்ரதிஶயந பூ4மிகா பூ4ஷித பயோதி4 புல்தி3ந,
ப்ரல்த3ய ஶிகி2 பருஷ விஶிக2 ஶிகா2 ஶோஷிதாகூபார வாரிபூர,
ப்ரப3ல ரிபு கலஹ குதுக சடுல கபிகுல கரதல தூலித ஹ்ருத கி3ரி நிகர ஸாதி4த ஸேதுபத2 ஸீமா ஸீமந்தித ஸமுத்3ர,
த்3ருதக3தி தரும்ருக3 வரூதி2நீ நிருத்34 லங்காவரோத4 வேபது2 லாஸ்ய லீலோபதே3ஶ தே3ஶிக த4நுர்ஜ்யாகோ4ஷ,
33ந சர கநக கி3ரி க3ரிம த4ர நிக3மமய நிஜ க3ருட3 க3ருத3நில லவ க3ல்தி3த விஷ வத3ந ஶர கத3ந,
அக்ருதசர வநசர ரணகரண வைலக்ஷ்ய கூணிதாக்ஷ ப3ஹுவித4 ரக்ஷோ ப3லாத்4யக்ஷ வக்ஷ: கவாட பாடந படிம ஸாடோப கோபாவலேப,
கடுரடத3டநி டங்க்ருதி சடுல கடோ2ர கார்முக2 விநிர்க3த விஶங்கட விஶிக2 விதாட3ந விக4டித மகுட விஹ்வல விஶ்ரவஸ்தநய விஶ்ரம ஸமய விஶ்ராணந விக்2யாத விக்ரம,
கும்ப4கர்ண குலகி3ரி வித3ல்த3ந த3ம்போ4ல்தி3 பூ4த நிஶ்ஶங்க கங்கபத்ர,
அபி4சரண ஹுதவஹ பரிசரண விக4டந ஸரப4ஸ பரிபதத3பரிமித கபிப3ல ஜலதி4 லஹரி கலகலரவ குபித மக4வஜி த3பி4ஹநநக்ருத3நுஜ ஸாக்ஷிக ராக்ஷஸ த்3வந்த்3வயுத்3த,4
அப்ரதித்3வந்த்3வ பௌருஷ,
த்ர்யம்ப3க ஸமதி4க கோ4ராஸ்த்ராட3ம்ப3ர,
ஸாரதி2 ஹ்ருத ரத2 ஸத்ரப ஶாத்ரவ ஸத்யாபித ப்ரதாப,
ஶித ஶர க்ருத லவண த3ஶமுக2 முக2 த3ஶக நிபதந புநருத3ய த3ர க3ல்தி3த ஜநித த3ர தரல்த3 ஹரிஹய நயந நல்தி3நவந ருசி க2சித க2தல நிபதித ஸுரதரு குஸும விததி ஸுரபி4த ரத2 பத,2
அகி2ல ஜக33தி4க பு4ஜ ப3ல த3ஶ லபந த3ஶக லவந ஜநித கத3ந பரவஶ ரஜநிசர யுவதி விலபந வசந ஸமவிஷய நிக3ம ஶிக2ர நிகர முக2ர முக2 முநி வர பரிபணித,
அபி43த ஶதமக2 ஹுதவஹ பித்ருபதி நிர்ருதி வருண பவந த4நத3 கி3ரிஶ முக2 ஸுரபதி நுத முதி3த,
அமித மதி விதி4 விதி3த கதி2த நிஜ விப4வ ஜலதி4 ப்ருஷத லவ,
விக3த ப4ய விபு34 பரிப்3ருட4 விபோ3தி4த வீரஶயந ஶாயித வாநர ப்ருதநௌக,4
ஸ்வ ஸமய விக4டித ஸுக4டித ஸஹ்ருத3ய ஸஹத4ர்மசாரிணீக,
விபீ4ஷண வஶம்வதீ3க்ருத லங்கைஶ்வர்ய,
நிஷ்பந்ந க்ருத்ய,
2 புஷ்பித ரிபு பக்ஷ,
புஷ்பக ரப4ஸ க3தி கோ3ஷ்பதீ3க்ருத க33நார்ணவ,
ப்ரதிஜ்ஞார்ணவ தரண க்ருத க்ஷண ப4ரத மநோரத2 ஸம்ஹித ஸிம்ஹாஸநாதி4ரூட,4
ஸ்வாமிந், ராக4வ ஸிம்ஹ,
ஹாடக கி3ரி கடக ஸத்3ருஶ பாத3 பீட2 நிகட தட பரிலுடி2த நிகி2ல ந்ருபதி கிரீட கோடி விவித4 மணி க3ண கிரண நிகர நீராஜித சரண ராஜீவ,
தி3வ்ய பௌ4மாயோத்4யாதி4தை3வத,
பித்ரு வத4 குபித பரஶு த4ர முநி விஹித ந்ருப ஹநந கத3ந பூர்வ கால ப்ரப4வ ஶத கு3ண ப்ரதிஷ்டா2பித தா4ர்மிக ராஜ வம்ஶ,
ஶுப4 சரித ரத ப4ரத க2ர்வித க3ர்வ க3ந்த4ர்வ யூத2 கீ3த விஜய கா3தா2 ஶத,
ஶாஸித மது4ஸுத ஶத்ருக்4ந ஸேவித,
குஶ லவ பரிக்3ருஹீத குல கா3தா2 விஶேஷ,
விதி4வஶ பரிணமத3மர ப4ணிதி கவிவர ரசித நிஜ சரித நிப3ந்த4ந நிஶமந நிர்வ்ருத,
ஸர்வ ஜந ஸம்மாநித,
புநருபஸ்தா2பித விமாந வர விஶ்ராணந ப்ரீணித வைஶ்ரவண விஶ்ராவித யஶ: ப்ரபஞ்ச,
பஞ்சதாபந்ந முநிகுமார ஸஞ்ஜீவநாம்ருத,
த்ரேதாயுக3 ப்ரவர்தித கார்தயுக3 வ்ருத்தாந்த,
அவிகல ப3ஹுஸுவர்ண ஹயமக2 ஸஹஸ்ர நிர்வஹண நிர்வர்தித நிஜ வர்ணாஶ்ரம த4ர்ம,
ஸர்வ கர்ம ஸமாராத்4ய,
ஸநாதந த4ர்ம,
ஸாகேத ஜநபத3 ஜநி த4நிக ஜங்க3ம ததி3தர ஜந்து ஜாத தி3வ்ய க3தி தா3ந த3ர்ஶித நித்ய நிஸ்ஸீம வைப4வ,
4வ தபந தாபித ப4க்தஜந ப4த்3ராராம,
ஶ்ரீ ராமப4த்3ர, நமஸ்தே புநஸ்தே நம: ॥

சதுர்முகே2ஶ்வரமுகை2: புத்ரபௌத்ராதி3ஶாலிநே ।
நம: ஸீதாஸமேதாய ராமாய க்3ருஹமேதி4நே ॥

கவிகத2கஸிம்ஹகதி2தம்
கடோ2ரஸுகுமாரகு3ம்ப43ம்பீ4ரம் ।
4வப4யபே4ஷஜமேதத்
பட2த மஹாவீரவைப4வம் ஸுதி4ய: ॥

இதி ஶ்ரீமஹாவீரவைப4வம் ॥

********

Leave a Comment