[શ્રી રામાષ્ટોત્તર શતનામાવળિ] ᐈ Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati ઓં શ્રીરામાય નમઃઓં રામભદ્રાય નમઃઓં રામચંદ્રાય નમઃઓં શાશ્વતાય નમઃઓં રાજીવલોચનાય નમઃઓં શ્રીમતે નમઃઓં રાઘવેંદ્રાય નમઃઓં રઘુપુંગવાય નમઃઓં જાનકીવલ્લભાય નમઃઓં જૈત્રાય નમઃ ॥ 10 ॥ ઓં જિતામિત્રાય નમઃઓં જનાર્ધનાય નમઃઓં વિશ્વામિત્રપ્રિયાય નમઃઓં દાંતાય નમઃઓં શરણત્રાણતત્પરાય નમઃઓં વાલિપ્રમથનાય નમઃઓં વાઙ્મિને નમઃઓં સત્યવાચે નમઃઓં સત્યવિક્રમાય નમઃઓં સત્યવ્રતાય નમઃ ॥ 20 ॥ … Read more