[શ્રી રામાષ્ટોત્તર શતનામાવળિ] ᐈ Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati

ઓં શ્રીરામાય નમઃ
ઓં રામભદ્રાય નમઃ
ઓં રામચંદ્રાય નમઃ
ઓં શાશ્વતાય નમઃ
ઓં રાજીવલોચનાય નમઃ
ઓં શ્રીમતે નમઃ
ઓં રાઘવેંદ્રાય નમઃ
ઓં રઘુપુંગવાય નમઃ
ઓં જાનકીવલ્લભાય નમઃ
ઓં જૈત્રાય નમઃ ॥ 10 ॥

ઓં જિતામિત્રાય નમઃ
ઓં જનાર્ધનાય નમઃ
ઓં વિશ્વામિત્રપ્રિયાય નમઃ
ઓં દાંતાય નમઃ
ઓં શરણત્રાણતત્પરાય નમઃ
ઓં વાલિપ્રમથનાય નમઃ
ઓં વાઙ્મિને નમઃ
ઓં સત્યવાચે નમઃ
ઓં સત્યવિક્રમાય નમઃ
ઓં સત્યવ્રતાય નમઃ ॥ 20 ॥

ઓં વ્રતધરાય નમઃ
ઓં સદા હનુમદાશ્રિતાય નમઃ
ઓં કોસલેયાય નમઃ
ઓં ખરધ્વંસિને નમઃ
ઓં વિરાધવધપંડિતાય નમઃ
ઓં વિભીષણપરિત્રાત્રે નમઃ
ઓં હરકોદંડ ખંડનાય નમઃ
ઓં સપ્તતાળ પ્રભેત્ત્રે નમઃ
ઓં દશગ્રીવશિરોહરાય નમઃ
ઓં જામદગ્ન્યમહાદર્પદળનાય નમઃ ॥ 30 ॥

ઓં તાટકાંતકાય નમઃ
ઓં વેદાંત સારાય નમઃ
ઓં વેદાત્મને નમઃ
ઓં ભવરોગસ્ય ભેષજાય નમઃ
ઓં દૂષણત્રિશિરોહંત્રે નમઃ
ઓં ત્રિમૂર્તયે નમઃ
ઓં ત્રિગુણાત્મકાય નમઃ
ઓં ત્રિવિક્રમાય નમઃ
ઓં ત્રિલોકાત્મને નમઃ
ઓં પુણ્યચારિત્રકીર્તનાય નમઃ ॥ 40 ॥

ઓં ત્રિલોકરક્ષકાય નમઃ
ઓં ધન્વિને નમઃ
ઓં દંડકારણ્યવર્તનાય નમઃ
ઓં અહલ્યાશાપશમનાય નમઃ
ઓં પિતૃભક્તાય નમઃ
ઓં વરપ્રદાય નમઃ
ઓં જિતેંદ્રિયાય નમઃ
ઓં જિતક્રોધાય નમઃ
ઓં જિતમિત્રાય નમઃ
ઓં જગદ્ગુરવે નમઃ ॥ 50॥

ઓં વૃક્ષવાનરસંઘાતિને નમઃ
ઓં ચિત્રકૂટસમાશ્રયાય નમઃ
ઓં જયંતત્રાણ વરદાય નમઃ
ઓં સુમિત્રાપુત્ર સેવિતાય નમઃ
ઓં સર્વદેવાદિદેવાય નમઃ
ઓં મૃતવાનરજીવિતાય નમઃ
ઓં માયામારીચહંત્રે નમઃ
ઓં મહાદેવાય નમઃ
ઓં મહાભુજાય નમઃ
ઓં સર્વદેવસ્તુતાય નમઃ ॥ 60 ॥

ઓં સૌમ્યાય નમઃ
ઓં બ્રહ્મણ્યાય નમઃ
ઓં મુનિસંસ્તુતાય નમઃ
ઓં મહાયોગિને નમઃ
ઓં મહોદારાય નમઃ
ઓં સુગ્રીવેપ્સિત રાજ્યદાય નમઃ
ઓં સર્વપુણ્યાધિક ફલાય નમઃ
ઓં સ્મૃતસર્વાઘનાશનાય નમઃ
ઓં આદિપુરુષાય નમઃ
ઓં પરમપુરુષાય નમઃ ॥ 70 ॥

ઓં મહાપુરુષાય નમઃ
ઓં પુણ્યોદયાય નમઃ
ઓં દયાસારાય નમઃ
ઓં પુરાણપુરુષોત્તમાય નમઃ
ઓં સ્મિતવક્ત્રાય નમઃ
ઓં મિતભાષિણે નમઃ
ઓં પૂર્વભાષિણે નમઃ
ઓં રાઘવાય નમઃ
ઓં અનંતગુણગંભીરાય નમઃ
ઓં ધીરોદાત્ત ગુણોત્તમાય નમઃ ॥ 80 ॥

ઓં માયામાનુષચારિત્રાય નમઃ
ઓં મહાદેવાદિ પૂજિતાય નમઃ
ઓં સેતુકૃતે નમઃ
ઓં જિતવારાશયે નમઃ
ઓં સર્વતીર્થમયાય નમઃ
ઓં હરયે નમઃ
ઓં શ્યામાંગાય નમઃ
ઓં સુંદરાય નમઃ
ઓં શૂરાય નમઃ
ઓં પીતવાસસે નમઃ ॥ 90 ॥

ઓં ધનુર્ધરાય નમઃ
ઓં સર્વયજ્ઞાધિપાય નમઃ
ઓં યજ્વને નમઃ
ઓં જરામરણવર્જિતાય નમઃ
ઓં શિવલિંગપ્રતિષ્ઠાત્રે નમઃ
ઓં સર્વાવગુણવર્જિતાય નમઃ
ઓં પરમાત્મને નમઃ
ઓં પરસ્મૈ બ્રહ્મણે નમઃ
ઓં સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહાય નમઃ
ઓં પરસ્મૈજ્યોતિષે નમઃ ॥ 100 ॥

ઓં પરસ્મૈ ધામ્ને નમઃ
ઓં પરાકાશાય નમઃ
ઓં પરાત્પરાય નમઃ
ઓં પરેશાય નમઃ
ઓં પારગાય નમઃ
ઓં પારાય નમઃ
ઓં સર્વદેવાત્મકાય નમઃ
ઓં પરાય નમઃ ॥ 108 ॥

ઇતિ શ્રી રામાષ્ટોત્તર શતનામાવળીસ્સમાપ્તા ॥

********

Leave a Comment