[ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ] ᐈ Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Kannada Pdf

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Kannada ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃಓಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃಓಂ ರಘುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃಓಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃಓಂ ಜೈತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥ ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃಓಂ ಜನಾರ್ಧನಾಯ ನಮಃಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃಓಂ ಶರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃಓಂ ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃಓಂ ವಾಙ್ಮಿನೇ ನಮಃಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃಓಂ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥ … Read more