[ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ] ᐈ Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Kannada Pdf

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Kannada

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಘುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜೈತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನಾರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಙ್ಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ವ್ರತಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಾ ಹನುಮದಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಸಲೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖರಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರಾಧವಧಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಕೋದಂಡ ಖಂಡನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತತಾಳ ಪ್ರಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮಹಾದರ್ಪದಳನಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ತಾಟಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದಾಂತ ಸಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭವರೋಗಸ್ಯ ಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೂಷಣತ್ರಿಶಿರೋಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವರ್ತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಶಮನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 50॥

ಓಂ ವೃಕ್ಷವಾನರಸಂಘಾತಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಯಂತತ್ರಾಣ ವರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಮಿತ್ರಾಪುತ್ರ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾದಿದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃತವಾನರಜೀವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಾಮಾರೀಚಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೋದಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತ ರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕ ಫಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಮೃತಸರ್ವಾಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆದಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ವಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಗುಣಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತ ಗುಣೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಮಾಯಾಮಾನುಷಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾದಿ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೇತುಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೀತವಾಸಸೇ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ವನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾವಗುಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳೀಸ್ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

********

Leave a Comment