[શ્રી રામ મંગળાશસનમ્] ᐈ Sri Rama Mangalasasanam Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Rama Mangalasasanam Stotram Lyrics in Gujarati મંગળં કૌસલેંદ્રાય મહનીય ગુણાત્મને ।ચક્રવર્તિ તનૂજાય સાર્વભૌમાય મંગળં ॥ 1 ॥ વેદવેદાંત વેદ્યાય મેઘશ્યામલ મૂર્તયે ।પુંસાં મોહન રૂપાય પુણ્યશ્લોકાય મંગળં ॥ 2 ॥ વિશ્વામિત્રાંતરંગાય મિથિલા નગરી પતે ।ભાગ્યાનાં પરિપાકાય ભવ્યરૂપાય મંગળં ॥ 3 ॥ પિતૃભક્તાય સતતં ભાતૃભિઃ સહ સીતયા ।નંદિતાખિલ લોકાય રામભદ્રાય મંગળં ॥ 4 ॥ ત્યક્ત સાકેત … Read more