[શ્રી રામ મંગળાશસનમ્] ᐈ Sri Rama Mangalasasanam Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Rama Mangalasasanam Stotram Lyrics in Gujarati

મંગળં કૌસલેંદ્રાય મહનીય ગુણાત્મને ।
ચક્રવર્તિ તનૂજાય સાર્વભૌમાય મંગળં ॥ 1 ॥

વેદવેદાંત વેદ્યાય મેઘશ્યામલ મૂર્તયે ।
પુંસાં મોહન રૂપાય પુણ્યશ્લોકાય મંગળં ॥ 2 ॥

વિશ્વામિત્રાંતરંગાય મિથિલા નગરી પતે ।
ભાગ્યાનાં પરિપાકાય ભવ્યરૂપાય મંગળં ॥ 3 ॥

પિતૃભક્તાય સતતં ભાતૃભિઃ સહ સીતયા ।
નંદિતાખિલ લોકાય રામભદ્રાય મંગળં ॥ 4 ॥

ત્યક્ત સાકેત વાસાય ચિત્રકૂટ વિહારિણે ।
સેવ્યાય સર્વયમિનાં ધીરોદાત્તાય મંગળં ॥ 5 ॥

સૌમિત્રિણાચ જાનક્યાચાપ બાણાસિ ધારિણે ।
સંસેવ્યાય સદા ભક્ત્યા સ્વામિને મમ મંગળં ॥ 6 ॥

દંડકારણ્ય વાસાય ખરદૂષણ શત્રવે ।
ગૃધ્રરાજાય ભક્તાય મુક્તિ દાયાસ્તુ મંગળં ॥ 7 ॥

સાદરં શબરી દત્ત ફલમૂલ ભિલાષિણે ।
સૌલભ્ય પરિપૂર્ણાય સત્યોદ્રિક્તાય મંગળં ॥ 8 ॥

હનુંત્સમવેતાય હરીશાભીષ્ટ દાયિને ।
વાલિ પ્રમધનાયાસ્તુ મહાધીરાય મંગળં ॥ 9 ॥

શ્રીમતે રઘુવીરાય સેતૂલ્લંઘિત સિંધવે ।
જિતરાક્ષસ રાજાય રણધીરાય મંગળં ॥ 10 ॥

વિભીષણકૃતે પ્રીત્યા લંકાભીષ્ટ પ્રદાયિને ।
સર્વલોક શરણ્યાય શ્રીરાઘવાય મંગળં ॥ 11 ॥

આગત્યનગરીં દિવ્યામભિષિક્તાય સીતયા ।
રાજાધિરાજરાજાય રામભદ્રાય મંગળં ॥ 12 ॥

ભ્રહ્માદિ દેવસેવ્યાય ભ્રહ્મણ્યાય મહાત્મને ।
જાનકી પ્રાણનાથાય રઘુનાથાય મંગળં ॥ 13 ॥

શ્રીસૌમ્ય જામાતૃમુનેઃ કૃપયાસ્માનુ પેયુષે ।
મહતે મમ નાથાય રઘુનાથાય મંગળં ॥ 14 ॥

મંગળાશાસન પરૈર્મદાચાર્ય પુરોગમૈઃ ।
સર્વૈશ્ચ પૂર્વૈરાચાર્ર્યૈઃ સત્કૃતાયાસ્તુ મંગળં ॥ 15 ॥

રમ્યજા માતૃ મુનિના મંગળાશાસનં કૃતં ।
ત્રૈલોક્યાધિપતિઃ શ્રીમાન્ કરોતુ મંગળં સદા ॥

********

Leave a Comment