[ശ്രീ രാമ മംഗളാശസനമ്] ᐈ Sri Rama Mangalasasanam Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Rama Mangalasasanam Stotram Lyrics in Malayalam മംഗളം കൌസലേംദ്രായ മഹനീയ ഗുണാത്മനേ ।ചക്രവര്തി തനൂജായ സാര്വഭൌമായ മംഗളം ॥ 1 ॥ വേദവേദാംത വേദ്യായ മേഘശ്യാമല മൂര്തയേ ।പുംസാം മോഹന രൂപായ പുണ്യശ്ലോകായ മംഗളം ॥ 2 ॥ വിശ്വാമിത്രാംതരംഗായ മിഥിലാ നഗരീ പതേ ।ഭാഗ്യാനാം പരിപാകായ ഭവ്യരൂപായ മംഗളം ॥ 3 ॥ പിതൃഭക്തായ സതതം ഭാതൃഭിഃ സഹ സീതയാ ।നംദിതാഖില ലോകായ രാമഭദ്രായ മംഗളം ॥ 4 ॥ ത്യക്ത സാകേത … Read more