[ശ്രീ രാമ മംഗളാശസനമ്] ᐈ Sri Rama Mangalasasanam Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Rama Mangalasasanam Stotram Lyrics in Malayalam

മംഗളം കൌസലേംദ്രായ മഹനീയ ഗുണാത്മനേ ।
ചക്രവര്തി തനൂജായ സാര്വഭൌമായ മംഗളം ॥ 1 ॥

വേദവേദാംത വേദ്യായ മേഘശ്യാമല മൂര്തയേ ।
പുംസാം മോഹന രൂപായ പുണ്യശ്ലോകായ മംഗളം ॥ 2 ॥

വിശ്വാമിത്രാംതരംഗായ മിഥിലാ നഗരീ പതേ ।
ഭാഗ്യാനാം പരിപാകായ ഭവ്യരൂപായ മംഗളം ॥ 3 ॥

പിതൃഭക്തായ സതതം ഭാതൃഭിഃ സഹ സീതയാ ।
നംദിതാഖില ലോകായ രാമഭദ്രായ മംഗളം ॥ 4 ॥

ത്യക്ത സാകേത വാസായ ചിത്രകൂട വിഹാരിണേ ।
സേവ്യായ സര്വയമിനാം ധീരോദാത്തായ മംഗളം ॥ 5 ॥

സൌമിത്രിണാച ജാനക്യാചാപ ബാണാസി ധാരിണേ ।
സംസേവ്യായ സദാ ഭക്ത്യാ സ്വാമിനേ മമ മംഗളം ॥ 6 ॥

ദംഡകാരണ്യ വാസായ ഖരദൂഷണ ശത്രവേ ।
ഗൃധ്രരാജായ ഭക്തായ മുക്തി ദായാസ്തു മംഗളം ॥ 7 ॥

സാദരം ശബരീ ദത്ത ഫലമൂല ഭിലാഷിണേ ।
സൌലഭ്യ പരിപൂര്ണായ സത്യോദ്രിക്തായ മംഗളം ॥ 8 ॥

ഹനുംത്സമവേതായ ഹരീശാഭീഷ്ട ദായിനേ ।
വാലി പ്രമധനായാസ്തു മഹാധീരായ മംഗളം ॥ 9 ॥

ശ്രീമതേ രഘുവീരായ സേതൂല്ലംഘിത സിംധവേ ।
ജിതരാക്ഷസ രാജായ രണധീരായ മംഗളം ॥ 10 ॥

വിഭീഷണകൃതേ പ്രീത്യാ ലംകാഭീഷ്ട പ്രദായിനേ ।
സര്വലോക ശരണ്യായ ശ്രീരാഘവായ മംഗളം ॥ 11 ॥

ആഗത്യനഗരീം ദിവ്യാമഭിഷിക്തായ സീതയാ ।
രാജാധിരാജരാജായ രാമഭദ്രായ മംഗളം ॥ 12 ॥

ഭ്രഹ്മാദി ദേവസേവ്യായ ഭ്രഹ്മണ്യായ മഹാത്മനേ ।
ജാനകീ പ്രാണനാഥായ രഘുനാഥായ മംഗളം ॥ 13 ॥

ശ്രീസൌമ്യ ജാമാതൃമുനേഃ കൃപയാസ്മാനു പേയുഷേ ।
മഹതേ മമ നാഥായ രഘുനാഥായ മംഗളം ॥ 14 ॥

മംഗളാശാസന പരൈര്മദാചാര്യ പുരോഗമൈഃ ।
സര്വൈശ്ച പൂര്വൈരാചാര്ര്യൈഃ സത്കൃതായാസ്തു മംഗളം ॥ 15 ॥

രമ്യജാ മാതൃ മുനിനാ മംഗളാശാസനം കൃതം ।
ത്രൈലോക്യാധിപതിഃ ശ്രീമാന് കരോതു മംഗളം സദാ ॥

********

Leave a Comment