[ஶ்ரீ ராம மங்க3ல்தா3ஶஸநம்] ᐈ Sri Rama Mangalasasanam Lyrics In Tamil Pdf

Sri Rama Mangalasasanam Stotram Lyrics in Tamil மங்க3ல்த3ம் கௌஸலேந்த்3ராய மஹநீய கு3ணாத்மநே ।சக்ரவர்தி தநூஜாய ஸார்வபௌ4மாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 1 ॥ வேத3வேதா3ந்த வேத்3யாய மேக4ஶ்யாமல மூர்தயே ।பும்ஸாம் மோஹந ரூபாய புண்யஶ்லோகாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 2 ॥ விஶ்வாமித்ராந்தரங்கா3ய மிதி2லா நக3ரீ பதே ।பா4க்3யாநாம் பரிபாகாய ப4வ்யரூபாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 3 ॥ பித்ருப4க்தாய ஸததம் பா4த்ருபி4: ஸஹ ஸீதயா ।நந்தி3தாகி2ல லோகாய ராமப4த்3ராய மங்க3ல்த3ம் ॥ 4 ॥ த்யக்த ஸாகேத … Read more