[ஶ்ரீ ராம மங்க3ல்தா3ஶஸநம்] ᐈ Sri Rama Mangalasasanam Lyrics In Tamil Pdf

Sri Rama Mangalasasanam Stotram Lyrics in Tamil

மங்க3ல்த3ம் கௌஸலேந்த்3ராய மஹநீய கு3ணாத்மநே ।
சக்ரவர்தி தநூஜாய ஸார்வபௌ4மாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 1 ॥

வேத3வேதா3ந்த வேத்3யாய மேக4ஶ்யாமல மூர்தயே ।
பும்ஸாம் மோஹந ரூபாய புண்யஶ்லோகாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 2 ॥

விஶ்வாமித்ராந்தரங்கா3ய மிதி2லா நக3ரீ பதே ।
பா4க்3யாநாம் பரிபாகாய ப4வ்யரூபாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 3 ॥

பித்ருப4க்தாய ஸததம் பா4த்ருபி4: ஸஹ ஸீதயா ।
நந்தி3தாகி2ல லோகாய ராமப4த்3ராய மங்க3ல்த3ம் ॥ 4 ॥

த்யக்த ஸாகேத வாஸாய சித்ரகூட விஹாரிணே ।
ஸேவ்யாய ஸர்வயமிநாம் தீ4ரோதா3த்தாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 5 ॥

ஸௌமித்ரிணாச ஜாநக்யாசாப பா3ணாஸி தா4ரிணே ।
ஸம்ஸேவ்யாய ஸதா3 ப4க்த்யா ஸ்வாமிநே மம மங்க3ல்த3ம் ॥ 6 ॥

3ண்ட3காரண்ய வாஸாய க2ரதூ3ஷண ஶத்ரவே ।
க்3ருத்4ரராஜாய ப4க்தாய முக்தி தா3யாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 7 ॥

ஸாத3ரம் ஶப3ரீ த3த்த ப2லமூல பி4லாஷிணே ।
ஸௌலப்4ய பரிபூர்ணாய ஸத்யோத்3ரிக்தாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 8 ॥

ஹநுந்த்ஸமவேதாய ஹரீஶாபீ4ஷ்ட தா3யிநே ।
வாலி ப்ரமத4நாயாஸ்து மஹாதீ4ராய மங்க3ல்த3ம் ॥ 9 ॥

ஶ்ரீமதே ரகு4வீராய ஸேதூல்லங்கி4த ஸிந்த4வே ।
ஜிதராக்ஷஸ ராஜாய ரணதீ4ராய மங்க3ல்த3ம் ॥ 1௦ ॥

விபீ4ஷணக்ருதே ப்ரீத்யா லங்காபீ4ஷ்ட ப்ரதா3யிநே ।
ஸர்வலோக ஶரண்யாய ஶ்ரீராக4வாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 11 ॥

ஆக3த்யநக3ரீம் தி3வ்யாமபி4ஷிக்தாய ஸீதயா ।
ராஜாதி4ராஜராஜாய ராமப4த்3ராய மங்க3ல்த3ம் ॥ 12 ॥

ப்4ரஹ்மாதி3 தே3வஸேவ்யாய ப்4ரஹ்மண்யாய மஹாத்மநே ।
ஜாநகீ ப்ராணநாதா2ய ரகு4நாதா2ய மங்க3ல்த3ம் ॥ 13 ॥

ஶ்ரீஸௌம்ய ஜாமாத்ருமுநே: க்ருபயாஸ்மாநு பேயுஷே ।
மஹதே மம நாதா2ய ரகு4நாதா2ய மங்க3ல்த3ம் ॥ 14 ॥

மங்க3ல்தா3ஶாஸந பரைர்மதா3சார்ய புரோக3மை: ।
ஸர்வைஶ்ச பூர்வைராசார்ர்யை: ஸத்க்ருதாயாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 15 ॥

ரம்யஜா மாத்ரு முநிநா மங்க3ல்தா3ஶாஸநம் க்ருதம் ।
த்ரைலோக்யாதி4பதி: ஶ்ரீமாந் கரோது மங்க3ல்த3ம் ஸதா3 ॥

********

Leave a Comment