[ஶ்ரீ ராம பஞ்ச ரத்ந ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Sri Rama Pancharatna Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Sri Rama Pancharatna Stotram Tamil Lyrics கஞ்ஜாதபத்ராயத லோசநாய கர்ணாவதம்ஸோஜ்ஜ்வல குண்ட3லாயகாருண்யபாத்ராய ஸுவம்ஶஜாய நமோஸ்து ராமாயஸலக்ஷ்மணாய ॥ 1 ॥ வித்3யுந்நிபா4ம்போ4த3 ஸுவிக்3ரஹாய வித்3யாத4ரைஸ்ஸம்ஸ்துத ஸத்3கு3ணாயவீராவதாரய விரோதி4ஹர்த்ரே நமோஸ்து ராமாயஸலக்ஷ்மணாய ॥ 2 ॥ ஸம்ஸக்த தி3வ்யாயுத4 கார்முகாய ஸமுத்3ர க3ர்வாபஹராயுதா4யஸுக்3ரீவமித்ராய ஸுராரிஹந்த்ரே நமோஸ்து ராமாயஸலக்ஷ்மணாய ॥ 3 ॥ பீதாம்ப3ராலங்க்ருத மத்4யகாய பிதாமஹேந்த்3ராமர வந்தி3தாயபித்ரே ஸ்வப4க்தஸ்ய ஜநஸ்ய மாத்ரே நமோஸ்து ராமாயஸலக்ஷ்மணாய ॥ 4 ॥ நமோ நமஸ்தே கி2ல பூஜிதாய நமோ நமஸ்தேந்து3நிபா4நநாயநமோ நமஸ்தே ரகு4வம்ஶஜாய … Read more