[ஶ்ரீ ராம பஞ்ச ரத்ந ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Sri Rama Pancharatna Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Sri Rama Pancharatna Stotram Tamil Lyrics

கஞ்ஜாதபத்ராயத லோசநாய கர்ணாவதம்ஸோஜ்ஜ்வல குண்ட3லாய
காருண்யபாத்ராய ஸுவம்ஶஜாய நமோஸ்து ராமாயஸலக்ஷ்மணாய ॥ 1 ॥

வித்3யுந்நிபா4ம்போ43 ஸுவிக்3ரஹாய வித்3யாத4ரைஸ்ஸம்ஸ்துத ஸத்3கு3ணாய
வீராவதாரய விரோதி4ஹர்த்ரே நமோஸ்து ராமாயஸலக்ஷ்மணாய ॥ 2 ॥

ஸம்ஸக்த தி3வ்யாயுத4 கார்முகாய ஸமுத்3ர க3ர்வாபஹராயுதா4
ஸுக்3ரீவமித்ராய ஸுராரிஹந்த்ரே நமோஸ்து ராமாயஸலக்ஷ்மணாய ॥ 3 ॥

பீதாம்ப3ராலங்க்ருத மத்4யகாய பிதாமஹேந்த்3ராமர வந்தி3தாய
பித்ரே ஸ்வப4க்தஸ்ய ஜநஸ்ய மாத்ரே நமோஸ்து ராமாயஸலக்ஷ்மணாய ॥ 4 ॥

நமோ நமஸ்தே கி2ல பூஜிதாய நமோ நமஸ்தேந்து3நிபா4நநாய
நமோ நமஸ்தே ரகு4வம்ஶஜாய நமோஸ்து ராமாயஸலக்ஷ்மணாய ॥ 5 ॥

இமாநி பஞ்சரத்நாநி த்ரிஸந்த்4யம் ய: படே2ந்நர:
ஸர்வபாப விநிர்முக்த: ஸ யாதி பரமாம் க3திம் ॥

இதி ஶ்ரீஶங்கராசார்ய விரசித ஶ்ரீராமபஞ்சரத்நம் ஸம்பூர்ணம்

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *