[രാമായണ ജയ മംത്രമ്] ᐈ Ramayana Jaya Mantram Lyrics In Malayalam Pdf

Ramayana Jaya Mantram Lyrics in Malayalam ജയത്യതിബലോ രാമോ ലക്ഷ്മണശ്ച മഹാബലഃരാജാ ജയതി സുഗ്രീവോ രാഘവേണാഭിപാലിതഃ ।ദാസോഹം കോസലേംദ്രസ്യ രാമസ്യാക്ലിഷ്ടകര്മണഃഹനുമാന് ശത്രുസൈന്യാനാം നിഹംതാ മാരുതാത്മജഃ ॥ ന രാവണ സഹസ്രം മേ യുദ്ധേ പ്രതിബലം ഭവേത്ശിലാഭിസ്തു പ്രഹരതഃ പാദപൈശ്ച സഹസ്രശഃ ।അര്ധയിത്വാ പുരീം ലംകാമഭിവാദ്യ ച മൈഥിലീംസമൃദ്ധാര്ധോ ഗമിഷ്യാമി മിഷതാം സര്വരക്ഷസാമ് ॥ ********