[രാമായണ ജയ മംത്രമ്] ᐈ Ramayana Jaya Mantram Lyrics In Malayalam Pdf

Ramayana Jaya Mantram Lyrics in Malayalam

ജയത്യതിബലോ രാമോ ലക്ഷ്മണശ്ച മഹാബലഃ
രാജാ ജയതി സുഗ്രീവോ രാഘവേണാഭിപാലിതഃ ।
ദാസോഹം കോസലേംദ്രസ്യ രാമസ്യാക്ലിഷ്ടകര്മണഃ
ഹനുമാന് ശത്രുസൈന്യാനാം നിഹംതാ മാരുതാത്മജഃ ॥

ന രാവണ സഹസ്രം മേ യുദ്ധേ പ്രതിബലം ഭവേത്
ശിലാഭിസ്തു പ്രഹരതഃ പാദപൈശ്ച സഹസ്രശഃ ।
അര്ധയിത്വാ പുരീം ലംകാമഭിവാദ്യ ച മൈഥിലീം
സമൃദ്ധാര്ധോ ഗമിഷ്യാമി മിഷതാം സര്വരക്ഷസാമ് ॥

********

Leave a Comment