[రుద్రాష్టకం] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Telugu With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in Telugu pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Rudra Ashtakam Stotram Telugu Lyrics నమామీశ మీశాన నిర్వాణరూపం విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మవేద స్వరూపం ।నిజం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీహం చదాకాశ మాకాశవాసం భజేహం ॥ నిరాకార మోంకార మూలం తురీయం గిరిజ్ఞాన గోతీత మీశం గిరీశం ।కరాళం మహాకాలకాలం కృపాలం గుణాగార సంసారసారం నతో హం ॥ తుషారాద్రి సంకాశ గౌరం గంభీరం మనోభూతకోటి ప్రభా శ్రీశరీరం ।స్ఫురన్మౌళికల్లోలినీ చారుగాంగం లస్త్ఫాలబాలేందు భూషం మహేశం ॥ చలత్కుండలం భ్రూ సునేత్రం విశాలం ప్రసన్నాననం నీలకంఠం … Read more