[ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಂ] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Kannada With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in kannada pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Rudra Ashtakam Stotram Kannada Lyrics ನಮಾಮೀಶ ಮೀಶಾನ ನಿರ್ವಾಣರೂಪಂ ವಿಭುಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಸ್ವರೂಪಂ ।ನಿಜಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರೀಹಂ ಚದಾಕಾಶ ಮಾಕಾಶವಾಸಂ ಭಜೇಹಂ ॥ ನಿರಾಕಾರ ಮೋಂಕಾರ ಮೂಲಂ ತುರೀಯಂ ಗಿರಿಜ್ಞಾನ ಗೋತೀತ ಮೀಶಂ ಗಿರೀಶಂ ।ಕರಾಳಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಕೃಪಾಲಂ ಗುಣಾಗಾರ ಸಂಸಾರಸಾರಂ ನತೋ ಹಂ ॥ ತುಷಾರಾದ್ರಿ ಸಂಕಾಶ ಗೌರಂ ಗಂಭೀರಂ ಮನೋಭೂತಕೋಟಿ ಪ್ರಭಾ ಶ್ರೀಶರೀರಂ ।ಸ್ಫುರನ್ಮೌಳಿಕಲ್ಲೋಲಿನೀ ಚಾರುಗಾಂಗಂ ಲಸ್ತ್ಫಾಲಬಾಲೇಂದು ಭೂಷಂ ಮಹೇಶಂ ॥ ಚಲತ್ಕುಂಡಲಂ ಭ್ರೂ ಸುನೇತ್ರಂ ವಿಶಾಲಂ ಪ್ರಸನ್ನಾನನಂ ನೀಲಕಂಠಂ … Read more

[ருத்3ராஷ்டகம்] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Tamil With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Rudra Ashtakam Stotram Tamil Lyrics நமாமீஶ மீஶாந நிர்வாணரூபம் விபு4ம் வ்யாபகம் ப்3ரஹ்மவேத3 ஸ்வரூபம் ।நிஜம் நிர்கு3ணம் நிர்விகல்பம் நிரீஹம் சதா3காஶ மாகாஶவாஸம் பஜ4ேஹம் ॥ நிராகார மோஂகார மூலம் துரீயம் கி3ரிஜ்ஞாந கோ3தீத மீஶம் கி3ரீஶம் ।கரால்த3ம் மஹாகாலகாலம் க்ருபாலம் கு3ணாகா3ர ஸம்ஸாரஸாரம் நதோ ஹம் ॥ துஷாராத்3ரி ஸஂகாஶ கௌ3ரம் க3ம்பீ4ரம் மநோபூ4தகோடி ப்ரபா4 ஶ்ரீஶரீரம் ।ஸ்பு2ரந்மௌல்தி3கல்லோலிநீ சாருகா3ங்க3ம் லஸ்த்பா2லபா3லேந்து3 பூ4ஷம் மஹேஶம் ॥ சலத்குண்ட3லம் ப்4ரூ ஸுநேத்ரம் விஶாலம் ப்ரஸந்நாநநம் நீலகண்ட2ம் த3யால்து3ம் ।ம்ருகா3தீ4ஶ சர்மாம்ப3ரம் … Read more

[రుద్రాష్టకం] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Telugu With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in Telugu pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Rudra Ashtakam Stotram Telugu Lyrics నమామీశ మీశాన నిర్వాణరూపం విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మవేద స్వరూపం ।నిజం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీహం చదాకాశ మాకాశవాసం భజేహం ॥ నిరాకార మోంకార మూలం తురీయం గిరిజ్ఞాన గోతీత మీశం గిరీశం ।కరాళం మహాకాలకాలం కృపాలం గుణాగార సంసారసారం నతో హం ॥ తుషారాద్రి సంకాశ గౌరం గంభీరం మనోభూతకోటి ప్రభా శ్రీశరీరం ।స్ఫురన్మౌళికల్లోలినీ చారుగాంగం లస్త్ఫాలబాలేందు భూషం మహేశం ॥ చలత్కుండలం భ్రూ సునేత్రం విశాలం ప్రసన్నాననం నీలకంఠం … Read more

[रुद्राष्टकम्] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Hindi/Sanskrit With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in hindi pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Rudra Ashtakam Stotram Hindi/Sanskrit Lyrics नमामीश मीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं ।निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चदाकाश माकाशवासं भजेहं ॥ निराकार मोङ्कार मूलं तुरीयं गिरिज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं ।करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारसारं नतो हं ॥ तुषाराद्रि सङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीरं ।स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगाङ्गं लस्त्फालबालेन्दु भूषं महेशं ॥ चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं … Read more

[Rudra Ashtakam] ᐈ Stotram Lyrics In English With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in english pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Rudra Ashtakam Stotram English Lyrics namaameesha meeshaana nirvaanaroopam vibhum vyaapakam brahmaveda svaroopam ।nijam nirgunam nirvikalpam nireeham chadaakaasha maakaashavaasam bhajeham ॥ niraakaara momkaara moolam tureeyam girijjhnaana goteeta meesham gireesham ।karaalam mahaakaalakaalam krripaalam gunaagaara samsaarasaaram nato ham ॥ tushhaaraadri samkaasha gauram gambheeram manobhootakoti prabhaa shreeshareeram ।sphuranmaulikallolinee chaarugaamgam lastphaalabaalemdu bhooshham mahesham ॥ chalatkumdalam bhroo sunetram vishaalam prasannaananam neelakamtham … Read more

[রুদ্রাষ্টকম্] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Bengali With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in Bengali pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Rudra Ashtakam Stotram Bengali Lyrics নমামীশ মীশান নির্বাণরূপং বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্মবেদ স্বরূপং ।নিজং নির্গুণং নির্বিকল্পং নিরীহং চদাকাশ মাকাশবাসং ভজেহং ॥ নিরাকার মোংকার মূলং তুরীযং গিরিজ্ঞান গোতীত মীশং গিরীশং ।করালং মহাকালকালং কৃপালং গুণাগার সংসারসারং নতো হং ॥ তুষারাদ্রি সংকাশ গৌরং গংভীরং মনোভূতকোটি প্রভা শ্রীশরীরং ।স্ফুরন্মৌলিকল্লোলিনী চারুগাংগং লস্ত্ফালবালেংদু ভূষং মহেশং ॥ চলত্কুংডলং ভ্রূ সুনেত্রং বিশালং প্রসন্নাননং নীলকংঠং … Read more

[ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in Oriya/Odia pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Rudra Ashtakam Stotram Odia/Oriya Lyrics ନମାମୀଶ ମୀଶାନ ନିର୍ଵାଣରୂପଂ ଵିଭୁଂ ଵ୍ଯାପକଂ ବ୍ରହ୍ମଵେଦ ସ୍ଵରୂପଂ ।ନିଜଂ ନିର୍ଗୁଣଂ ନିର୍ଵିକଲ୍ପଂ ନିରୀହଂ ଚଦାକାଶ ମାକାଶଵାସଂ ଭଜେହଂ ॥ ନିରାକାର ମୋଂକାର ମୂଲଂ ତୁରୀଯଂ ଗିରିଜ୍ଞାନ ଗୋତୀତ ମୀଶଂ ଗିରୀଶଂ ।କରାଳଂ ମହାକାଲକାଲଂ କୃପାଲଂ ଗୁଣାଗାର ସଂସାରସାରଂ ନତୋ ହଂ ॥ ତୁଷାରାଦ୍ରି ସଂକାଶ ଗୌରଂ ଗଂଭୀରଂ ମନୋଭୂତକୋଟି ପ୍ରଭା ଶ୍ରୀଶରୀରଂ ।ସ୍ଫୁରନ୍ମୌଳିକଲ୍ଲୋଲିନୀ ଚାରୁଗାଂଗଂ ଲସ୍ତ୍ଫାଲବାଲେଂଦୁ ଭୂଷଂ ମହେଶଂ ॥ ଚଲତ୍କୁଂଡଲଂ ଭ୍ରୂ ସୁନେତ୍ରଂ ଵିଶାଲଂ ପ୍ରସନ୍ନାନନଂ ନୀଲକଂଠଂ … Read more

[રુદ્રાષ્ટકમ્] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Gujarati With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Rudra Ashtakam Stotram Gujarati Lyrics નમામીશ મીશાન નિર્વાણરૂપં વિભું વ્યાપકં બ્રહ્મવેદ સ્વરૂપં ।નિજં નિર્ગુણં નિર્વિકલ્પં નિરીહં ચદાકાશ માકાશવાસં ભજેહં ॥ નિરાકાર મોંકાર મૂલં તુરીયં ગિરિજ્ઞાન ગોતીત મીશં ગિરીશં ।કરાળં મહાકાલકાલં કૃપાલં ગુણાગાર સંસારસારં નતો હં ॥ તુષારાદ્રિ સંકાશ ગૌરં ગંભીરં મનોભૂતકોટિ પ્રભા શ્રીશરીરં ।સ્ફુરન્મૌળિકલ્લોલિની ચારુગાંગં લસ્ત્ફાલબાલેંદુ ભૂષં મહેશં ॥ ચલત્કુંડલં ભ્રૂ સુનેત્રં વિશાલં પ્રસન્નાનનં નીલકંઠં … Read more

[രുദ്രാഷ്ടകമ്] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Malayalam With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Rudra Ashtakam Stotram Malayalam Lyrics നമാമീശ മീശാന നിര്വാണരൂപം വിഭും വ്യാപകം ബ്രഹ്മവേദ സ്വരൂപം ।നിജം നിര്ഗുണം നിര്വികല്പം നിരീഹം ചദാകാശ മാകാശവാസം ഭജേഹം ॥ നിരാകാര മോംകാര മൂലം തുരീയം ഗിരിജ്ഞാന ഗോതീത മീശം ഗിരീശം ।കരാളം മഹാകാലകാലം കൃപാലം ഗുണാഗാര സംസാരസാരം നതോ ഹം ॥ തുഷാരാദ്രി സംകാശ ഗൌരം ഗംഭീരം മനോഭൂതകോടി പ്രഭാ ശ്രീശരീരം ।സ്ഫുരന്മൌളികല്ലോലിനീ ചാരുഗാംഗം ലസ്ത്ഫാലബാലേംദു ഭൂഷം മഹേശം ॥ ചലത്കുംഡലം ഭ്രൂ സുനേത്രം വിശാലം പ്രസന്നാനനം നീലകംഠം … Read more